Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού σε ηλεκτρονική μορφή

Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή

 

Νόμος 4917/2022 – ΦΕΚ τεύχος Α 67/31.03.2022
Κύρωση της από 17.3.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο VIII, Παράρτημα 12 της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο εικοστό έκτο
Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλιαρίου Υγείας Παιδιού

1. Το Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού, όπως καθιερώνεται με την υπό στοιχεία Α2α/Οικ. 5648/20.11.1976 (Β΄ 1425) απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

2. Για την είσοδό τους στην υπηρεσία της παρ. 1, κάθε θεράπων ιατρός ταυτοποιείται με τη χρήση των κωδικών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ).

Η πρόσβαση στην υπηρεσία για τους φυσικούς, θετούς ή αναδόχους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ) με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password-OTP), o οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στην κινητή συσκευή του χρήστη.

  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για,

α) το περιεχόμενο και τα στοιχεία που καταχωρίζονται,

β) τη συλλογή, την τήρηση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων που καταχωρίζονται στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού και την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης,

γ) την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών από τους αποδέκτες,

δ) τους ακριβείς όρους της διάθεσης συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικής φύσης,

ε) τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες,

στ) τη διαδικασία της αυθεντικοποίησης των ιατρών κατά την είσοδό τους στην υπηρεσία για την συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων,

ζ) τη διαδικασία αυθεντικοποίησης των φυσικών, θετών ή αναδόχων γονέων ή των ασκούντων την επιμέλεια των ανηλίκων,

η) τη διαδικασία πρόσβασης των παιδιών μετά την ενηλικίωσή τους, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.