Απαλλαγή από ΦΠΑ. Αγαθά και υπηρεσίες για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση

Απαλλαγή από ΦΠΑ. Αγαθά και υπηρεσίες για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση

Αριθμ. ΠΟΛ 1247 – ΦΕΚ B 2418 – 10.11.2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ)

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με αριθ. ΠΟΛ 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ισχύει, σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές

ΠΟΛ 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ)