Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ανηλίκων αναπήρων

Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ανηλίκων αναπήρων

Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τουςΝόμος 4538/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 85/16.05.2018
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (Α 166) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους.
Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου.».

Με την παραπάνω τροποποίηση το άρθρο 16 του νόμου 1798/1988 διαμορφώνεται ως εξής:

Νόμος 1798/1988 – Άρθρο 16

1. Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 (ΦΕΚ 331/A΄), όπως αυτές ισχύουν, παρέχονται και στους παρακάτω ανάπηρους:

Α. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών, οι οποίοι:

α) έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών ή

β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία: (αα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% (ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από τα οποία τα 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.

Β. Στους τυφλούς Έλληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 4ο έτος της ηλικίας τους εφ΄ όσον έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.

2. Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβικά εκατοστά. Κατ εξαίρεση οι ηλικίας άνω των 18 ετών ανάπηροι που έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών με ποσοστό αναπηρίας 100% μπορούν να παραλαμβάνουν αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά.

3. Στους ανήλικους ανάπηρους των παραπάνω κατηγοριών που δικαιούνται ατέλειας, το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σ΄ εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιοδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία, ο οποίος δύναται να εισάγει με τις διατάξεις αυτές ένα επιβατικό αυτοκίνητο έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους ανάπηρους.
«Επίσης, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας που δικαιούνται οι ανήλικοι ανάπηροι των παραπάνω κατηγοριών, δύναται να παραχωρείται έως την ενηλικίωσή τους στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία τους για ένα μόνο όχημα, έστω και αν ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους ανήλικους αναπήρους.
Σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, για λογαριασμό του οποίου είχε χορηγηθεί στα ως άνω πρόσωπα η προαναφερθείσα απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τέλη κυκλοφορίας οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος εκείνου του θανάτου του αναπήρου»

Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από τέλη και κυκλοφορίας και ταξινόμησης

4. Το ποσοστό αναπηρίας θα καθορίζεται από την αρμόδια Επιτροπή, με βάση τον πίνακα νόσων και αναπηριών που είναι προσαρτημένος, στο π.δ/γμα 1285/1981 (ΦΕΚ 314/A), στις περιπτώσεις δε συρροής περισσότερων κινητικών αναπηριών θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των ποσοστών αυτών για να καθοριστεί αν ο ενδιαφερόμενος ανάπηρος έχει τα ποσοστά αναπηρίας που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.5. Η διαπίστωση της φύσης και των ποσοστών αναπηρίας των παραπάνω ανάπηρων γίνεται από την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του Ν.490/1976 Ανωτάτη του Στράτου Υγειονομική Επιτροπή, η οποία γνωματεύει ύστερα από αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερόμενου ανάπηρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ανατεθεί σε άλλες υγειονομικές επιτροπές η εξέταση των παραπάνω ανάπηρων ως και των ανάπηρων που προβλέπονται από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν. 490/1976 για να διαπιστωθεί αν έχουν τη φύση και τα ποσοστά αναπηρίας που απαιτούνται για την ατελή εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο και το χρόνο εξέτασης και επανεξέτασης των παραπάνω ανάπηρων.

6. Οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 6 , 2 και 4 του Ν. 490/1976 εφαρμόζονται και στους παραπάνω ανάπηρους.

7. Το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75/Α΄), όπως συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 59 του Ν. 1591/1986 (ΦΕΚ 50/A΄) και 57 του Ν. 1731/1987 (ΦΕΚ 161/A΄), καταργείται.