Νόμος 4538/2018. Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας

Νόμος 4538/2018. Προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας

Ανάδοχοι γονείς – προϋποθέσεις. Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων ΓονέωνΝόμος 4538/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 85/16.05.2018
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 1
Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής – Υιοθεσίας
Άρθρο 2
Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας
Άρθρο 4
Λειτουργία Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ
Άρθρο 5
Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων και Ειδικά Μητρώα Ανηλίκων
Άρθρο 6
Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων
Άρθρο 7
Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων
Άρθρο 8
Ανάδοχοι γονείς – προϋποθέσεις
Άρθρο 9
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής στα Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων
Άρθρο 10
Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση
Άρθρο 11
Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με δικαστική απόφαση
Άρθρο 12
Παροχές και διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς
Άρθρο 13
Εποπτεία της αναδοχής
Άρθρο 14
Προγράμματα εκπαίδευσης, συμβουλευτικής υποστήριξης και επιμόρφωσης
Άρθρο 15
Άρση της αναδοχής
Άρθρο 16
Επαγγελματική αναδοχή
Άρθρο 17
Επαγγελματική Αναδοχή Βραχείας Διάρκειας
Άρθρο 18
Η αναδοχή ως μέτρο που εποπτεύεται από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής
Άρθρο 19
Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 20
Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων και Ειδικά Μητρώα Υποψήφιων Θετών Γονέων
Άρθρο 21
Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών
Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 226/1999
Άρθρο 23
Υποχρεώσεις της κοινωνικής υπηρεσίας
μετά την ολοκλήρωση της κοινωνικής έρευνας
Άρθρο 24
Προγράμματα επιμόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 2447/1996

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
Άρθρο 26
Ρυθμίσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες
Άρθρο 27
Ρύθμιση για τα Εθνικά και Ειδικά ΜητρώαΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Η περίπτωση β ́ της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α ́ 85) αντικαθίσταται
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988
Άρθρο 30
Ρυθμίσεις θεμάτων δαπανών της Α.Α.Δ.Ε.
Άρθρο 31
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού καθαριότητας της Α.Α.Δ.Ε.
Άρθρο 32
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2971/2001
Άρθρο 33
Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α ́ 265) προστίθεται περίπτωση ε ́

Άρθρο 34
Έναρξη ισχύος – Καταργούμενες διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7, 12 και 27 του παρόντος, το άρθρο 9 του ν. 2082/1992 (Α 158), το π.δ. 86/2009 (Α 114), οι κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις διατηρούνται σε ισχύ.

2. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.