Τακτοποίηση αναπηρικών αυτοκινήτων αποθανόντων δικαιούχων

Τακτοποίηση αναπηρικών αυτοκινήτων αποθανόντων δικαιούχων

Νόμος 4514/2018 – ΦΕΚ Τεύχος Α 14/30.01.2018
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις

Άρθρο 113
Τροποποίηση του ν. 2960/2001
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α ́265), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:«Τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τα άτομα με αναπηρίες και συνεπεία θανάτου αυτών περιέρχονται στους νόμιμους κληρονόμους τους, τακτοποιούνται τελωνειακά από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου προσώπου.».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση υποβολής αιτημάτων τακτοποίησης – αποδέσμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων από τους κληρονόμους των αποθανόντων δικαιούχων μετά την πάροδο της διετίας, η εν λόγω τακτοποίηση – αποδέσμευση θα πραγματοποιείται από την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, μετά την επιβολή από την αρμόδια τελωνειακή αρχή του προβλεπόμενου από την παράγραφο 2 του άρθρου 147 προστίμου, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων»

Απαλλαγή ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από τέλη και κυκλοφορίας και ταξινόμησης

3. Η παρ. 15 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την  εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».