Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Αριθμ. απόφ. 788502 – ΦΕΚ Τεύχος Β 42/11.01.2023
Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής

1. Στους αιτούντες διεθνή προστασία παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή για την άσκηση της προβλεπόμενης προσφυγής των άρθρων 96 και 97 του ν. 4939/2022 ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 4375/2016, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

2. Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής έχουν οι αιτούντες διεθνή προστασία, κατά τη δευτεροβάθμια διαδικασία εξέτασης, όπως αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις των Κεφαλαίων Ε’ (άρθρο 96) και ΣΤ’ (άρθρα 97 έως 113) του Μέρους Τέταρτου του ν. 4939/2022. Η δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, μόνο εφόσον ο αιτών δεν εκπροσωπείται από άλλο δικηγόρο εκτός Μητρώου. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας διαδικασίας εξέτασης ο αιτών αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλο δικηγόρο, η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής παύει αυτοδικαίως.

3. Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες διεθνή προστασία υποβάλλουν σχετική αίτηση στο κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου πριν από την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών κατά τα άρθρα 97-99 του ν. 4939/2022.

4. Η αίτηση γίνεται δεκτή, εφόσον πληρούνται οι προ-ϋποθέσεις της παρ. 2 και η παροχή νομικής συνδρομής ανατίθεται σε δικηγόρο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος ορίζεται από το Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου. Ο ορισμός γίνεται με αντιστοίχιση της σειράς καταγραφής των δικηγόρων στο Μητρώο με τη χρονολογική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων παροχής νομικής συνδρομής. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον είναι εφικτή η ορθή τήρηση των κανόνων ισότητας στις αναθέσεις των υποθέσεων, δύναται να ανατίθενται από το Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου στον ίδιο δικηγόρο υποθέσεις που αφορούν υποβληθείσες αιτήσεις στο ίδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Η ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο μέλος του Μητρώου, επάγεται αφεαυτής ανεπιφύλακτη αποδοχή της από το δικηγόρο και μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο δικηγόρος δύναται να την αποποιηθεί. Ο αιτών ενημερώνεται το συντομότερο και σε γλώσσα που κατανοεί από το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου για το δικηγόρο που ορίστηκε να του παρέχει δωρεάν νομική συνδρομή.

5. Η νομική συνδρομή περιλαμβάνει: α. τη σύνταξη και κατάθεση προσφυγής, σε περίπτωση δε που η προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και την κατάθεση αιτήματος παραμονής της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4939/2022, β. την πραγματοποίηση συσκέψεων με τον αιτούντα για την κατάλληλη προετοιμασία της υπόθεσής του και γ. τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή στοιχείου.

6. Κατά τις συσκέψεις της περ. (β) της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας, με μέριμνα της Υπηρεσίας Ασύλου, εφόσον η επικοινωνία μεταξύ του δικηγόρου και του αιτούντος δεν μπορεί να εξασφαλισθεί διαφορετικά. Η δωρεάν παρεχόμενη διερμηνεία κατά τις συναντήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις δύο (2) ώρες.

7. Σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου είναι δυνα-τόν να παρέχεται νομική συνδρομή μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου ορίζονται η διαδικασία και οι επιμέρους τεχνικές λεπτομέρειες διεξαγωγής της τηλεδιάσκεψης του προηγούμενου εδαφίου καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 2
Μητρώο Δικηγόρων

1. Στην Υπηρεσία Ασύλου, τηρείται Μητρώο Δικηγόρων, το οποίο αποτελείται από ενεργά και μη ευρισκόμενα σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος, μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Στο Μητρώο Δικηγόρων δύνανται να εγγραφούν τα ως άνω πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ακολούθων παραγράφων. Ειδικότερα οι δικηγόροι θα πρέπει:
α. Να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και
β. να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά.

2. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου ορίζεται ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας επιλογής, προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται ο αριθμός των δικηγόρων για τη συμπλήρωση του Μητρώου και ο αριθμός των θέσεων δικηγόρων ανά Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου.

3. Η επιλογή διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συστήνεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου και συγκροτείται από έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, και ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, έναν υπάλληλο της Αρχής Προσφυγών κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου κατόπιν υπόδειξης του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών και έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ως μέλη. Σε περίπτωση μη υπόδειξης εκπροσώπου από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, είναι δυνατή η αναπλήρωσή του από υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, κατηγορίας ΠΕ, ο οποίος θα ορίζεται από το Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου.

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης ή σε χώρο που διατίθεται για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία Ασύλου, και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής. Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι χωρίς πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

5. Δικηγόρος, ο οποίος επιθυμεί την εγγραφή του στο Μητρώο οφείλει να δηλώσει κατά σειρά προτεραιότητας τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, στις οποίες επιθυμεί να παρέχει νομική συνδρομή, εφόσον επιλεγεί.

6. Στο Μητρώο περιλαμβάνονται οι επιλεγέντες δικηγόροι, οι οποίοι κατατάσσονται κατά τη χρονολογική σειρά υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο Μητρώο και κατανέμονται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου στις οποίες θα παρέχουν νομική συνδρομή, με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου, με βάση την παραπάνω κατάταξη και τη δήλωση της παρ. 5. Όταν η αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η σφραγίδα του ταχυδρομείου. Εφόσον κατατίθενται την ίδια ημέρα υπεράριθμες αιτήσεις, η επιλογή των προς ένταξη στο Μητρώο δικηγόρων, γίνεται με κλήρωση, η οποία διενεργείται ενώπιον της Επιτροπής της παρ. 3.

7. Το Μητρώο περιλαμβάνει και κατάλογο ισάριθμων επιλαχόντων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, οι οποίοι κατανέμονται ανά γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου, σύμφωνα με την παρ. 6. Οι δικηγόροι του καταλόγου των επιλαχόντων καλούνται από την Υπηρεσία Ασύλου προς ανάληψη υπηρεσιών όταν παρατηρηθούν κενά στο Μητρώο εν συνόλω.

8. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται να διαγραφεί δικηγόρος μέλος του Μητρώου στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. μετά από αίτηση του δικηγόρου ή β. απώλεια ή αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας για οποιαδήποτε αιτία. Σε περίπτωση πειθαρχικής τιμωρίας του δικηγόρου, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου αποφασίζει: α) σε περίπτωση προσωρινής παύσης, την ισόχρονη διαγραφή από το Μητρώο και β) σε περίπτωση οριστικής παύσης, την οριστική διαγραφή του δικηγόρου από το Μητρώο. Οι εκκρεμείς υποθέσεις που είχε αναλάβει ανατίθενται σε άλλους δικηγόρους του Μητρώου που αναλαμβάνουν να τις περαιώσουν αμειβόμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ο δικηγόρος μέλος του Μητρώου, οφείλει να προσκομίζει άπαξ ετησίως, στην επέτειο της εγγραφής του σε αυτό, ή οποτεδήποτε του ζητηθεί εγγράφως από την Υπηρεσία Ασύλου, σχετικό πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, στο οποίο εμφαίνονται οι τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές.

9. Κάθε δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο πρέπει να έχει ολοκληρώσει πριν την ανάθεση υποθέσεων σε αυτόν, επιμορφωτικό σεμινάριο εξειδίκευσης στο δίκαιο Διεθνούς Προστασίας, το οποίο διοργανώνεται από την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με άλλους φορείς.

10. Σε περίπτωση που σε Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου παρατηρηθεί σταθερή μείωση του αριθμού των υποβαλλόμενων προσφυγών ώστε να μην είναι αναγκαία η παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής ή αυτή υπερκαλύπτεται από τον αριθμό των δικηγόρων που έχουν κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου, με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου οι δικηγόροι κατανέμονται, εφόσον το επιθυμούν, σε άλλη Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου, στην οποία παρατηρείται ανάλογη αύξηση αναγκών, με βάση τη δήλωση της παρ. 5 και τις ανάγκες για παροχή υπηρεσιών νομικής συνδρομής.

11. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, οι ανάγκες παροχής νομικής συνδρομής σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Υπηρεσία Ασύλου δεν καλύπτονται, είναι δυνατή, με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, η κάλυψή τους από δικηγόρους που είναι τοποθετημένοι σε διαφορετικές Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, εφόσον οι δικηγόροι συναινούν. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών δύναται να παρέχεται νομική συνδρομή εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Άρθρο 3
Αμοιβή δικηγόρων

1. Το ύψος της αμοιβής των δικηγόρων ορίζεται σε α) ενενήντα (90) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τη σύνταξη και κατάθεση της προσφυγής από το δικηγόρο όπως και του αιτήματος παραμονής της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4939/2022 όπου αυτό απαιτείται, β) είκοσι (20) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την πραγματοποίηση συσκέψεων με τον αιτούντα και γ) πενήντα (50) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τη σύνταξη και κατάθεση του υπομνήματος και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή στοιχείου, ανά υπόθεση (ατομικό φάκελο αίτησης διεθνούς προστασίας), και καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου.

2. Όταν σε πρώτο βαθμό έχει εκδοθεί ενιαία απόφα-ση για όλα τα μέλη της οικογένειας, για τον υπολογισμό της αμοιβής του δικηγόρου η υπόθεση λογίζεται ως μία, ακόμη και αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα νομικής συνδρομής από τα μέλη της ίδιας οικογένειας, που για λόγους ενότητας της υπόθεσης ανατίθενται στον ίδιο δικηγόρο του Μητρώου. Όταν έχουν εκδοθεί διαφορετικές απορριπτικές αποφάσεις για μέλη της ίδιας οικογένειας, η παροχή της νομικής συνδρομής ανατίθεται στον ίδιο δικηγόρο του Μητρώου για λόγους ενότητας της υπόθεσης, εντούτοις για τον υπολογισμό της αμοιβής του, κάθε αίτημα νομικής συνδρομής αντιμετωπίζεται αυτοτελώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε περιπτώσεις διαχωρισμού υποθέσεων μελών της ίδιας οικογένειας, ιδίως λόγω διάστασης των συζύγων, ή σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας κατόπιν σχετικής καταγγελίας στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, οι υποθέσεις ανατίθενται σε διαφορετικούς δικηγόρους του Μητρώου.

3. α. Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων ενεργειών για λόγους που δεν ανάγονται στο πρόσωπο του δικηγόρου (ενδεικτικά αναφέρεται η εκπρόθεσμη κατάθεση αυτοπροσώπως από τον αιτούντα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 83 του ν. 4939/2022) οι αμοιβές του δικηγόρου εξομοιώνονται με αυτές των εμπροθέσμων ενεργειών όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας, ήτοι: α) αμοιβή ενενήντα (90) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τη σύνταξη και κατάθεση της προσφυγής από το Δικηγόρο όπως και του αιτήματος παραμονής της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4939/2022 όπου αυτό απαιτείται, β) αμοιβή είκοσι (20) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την πραγματοποίηση συσκέψεων με τον αιτούντα και γ) αμοιβή πενήντα (50) ευρώ για σύνταξη και κατάθεση του υπομνήματος και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή στοιχείου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται οι ενέργειες να κριθούν παραδεκτές από την Αρχή Προσφυγών.
β. Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμων ενεργειών για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο του Δικηγόρου ή κατάθεσης σε αναρμόδια αρχή, οι αμοιβές ορίζονται ως ακολούθως: α) αμοιβή σαράντα πέντε (45) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τη σύνταξη και κατάθεση της προσφυγής από το Δικηγόρο όπως και του αιτήματος παραμονής της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν. 4939/2022 όπου αυτό απαιτείται, β) αμοιβή δέκα (10) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την πραγματοποίηση συσκέψεων με τον αιτούντα και γ) αμοιβή εικοσιπέντε (25) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για σύνταξη και κατάθεση του υπομνήματος και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου ή στοιχείου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις για να καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή απαιτείται οι ενέργειες να κριθούν παραδεκτές από την Αρχή Προσφυγών. Σε διαφορετική περίπτωση, για τις ανωτέρω εκπρόθεσμες ενέργειες δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή.

Άρθρο 4
Διαδικασία και δικαιολογητικά πληρωμής

1. Οι δικηγόροι που περιλαμβάνονται στο Μητρώο αμείβονται χωριστά για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνουν και μετά την ολοκλήρωση (πρακτικό συνεδρίασης από την Ανεξάρτητη Επιτροπή της Αρχής Προσφυγών) της υπόθεσης εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναγράφεται ο σχετικός αριθμός υπόθεσης. Τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών παραδίδονται συνολικά από κάθε δικηγόρο έως τη δέκατη ημέρα κάθε μήνα στο Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου, μαζί με συγκεντρωτικό κατάλογο των σχετικών υποθέσεων, η ολοκλήρωση των οποίων έλαβε χώρα τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του δικηγόρου ως προς την παράδοση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και εφόσον αυτή συνεχίζεται μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής της Αρχής Προσφυγών, πλην της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσης για την οποία οι 60 ημέρες εκκινούν από την απόφαση της Επιτροπής, η αρμόδια υπηρεσία επιβάλλει την άμεση παύση ανάθεσης νέων υποθέσεων προς το δικηγόρο για όσο διάστημα καθυστερεί η προσκόμιση των τιμολογίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής.

2. Κάθε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά πληρωμής:
α. Λίστα των δικαιολογητικών και των αποφάσεων για την ένταξη στο Μητρώο Δικηγόρων, β. απόφαση ένταξης στο Μητρώο Δικηγόρων, γ. απόφαση ανάθεσης υπόθεσης, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου (ανά υπόθεση ή συγκεντρωτικά), δ. συγκεντρωτικός κατάλογος υποθέσεων μηνός, ε. τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τις υποθέσεις που αναφέρονται στον κατάλογο, στ. ατομική βεβαίωση η οποία διαλαμβάνει όλες τις διενεργηθείσες ενέργειες του δικηγόρου του Μητρώου σχετικά με την τιμολογημένη υπόθεση, η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου, ζ. κατάσταση πληρωμής, η. βεβαίωση αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, θ. φορολογική ενημερότητα, ι. ασφαλιστική ενημερότητα, ια. κατάσταση δικαιολογητικών δαπάνης και ιβ. υπεύθυνη δήλωση περί ενεχυρίασης ή μη του ποσού.

3. Η τελική αμοιβή του δικηγόρου ανά υπόθεση προσδιορίζεται ανάλογα με τις ενέργειες που έχει κάνει στο πλαίσιο της παροχής νομικής συνδρομής όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις δικηγόρων

1. Οι δικηγόροι, εκτός από την υποχρέωσή τους για τήρηση του απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208), δεσμεύονται από τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4939/2022, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Οι δικηγόροι υποχρεούνται να συμμετέχουν, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, σε εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώνονται από την Υπηρεσία Ασύλου σε συνεργασία με άλλους φορείς (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο κ.ά.) με σκοπό τη διαρκή τους επιμόρφωση και ενημέρωση σε ζητήματα δικαίου διεθνούς προστασίας.

3. Ο δικηγόρος, μέλος του Μητρώου, υποχρεούται να αναλαμβάνει και να ανταποκρίνεται με τη δέουσα επιμέλεια σε κάθε υπόθεση που του ανατίθεται. Δικηγόρος – μέλος του Μητρώου διαγράφεται είτε προσωρινά είτε οριστικά από το Μητρώο με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου ανάλογα με τη βαρύτητα των πράξεων ή παραλείψεων του, στις περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνεται με επιμέλεια στις ανατιθέμενες σε αυτόν υποθέσεις, αρνείται την ανάληψη υποθέσεων, κωλύεται για λόγους που δεν συνιστούν ανωτέρα βία ή δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως περιγράφονται στην παρούσα. Οι εκκρεμείς υποθέσεις που είχε αναλάβει ανατίθενται σε άλλους δικηγόρους του Μητρώου που αναλαμβάνουν να τις περαιώσουν αμειβόμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

4. Οι δικηγόροι παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο μέχρι τη διαγραφή τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και υπό την επιφύλαξη επάρκειας των απαραίτητων πόρων για τη συνέχιση της παροχής δωρεάν νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία κατά τους όρους της παρούσας.

5. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου, κατόπιν αίτησης του δικηγόρου, δύναται να αναστέλλεται η παροχή των υπηρεσιών του για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες κατ’ ημερολογιακό έτος εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι εξ αιτίας των οποίων ο δικηγόρος δεν δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του. Για το χρονικό διάστημα της αναστολής οι υποθέσεις ανατίθενται από το Τμήμα σε δικηγόρο του καταλόγου της παρ. 6 του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 6
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας, τα υφιστάμενα μέλη του Μητρώου, παραμένουν μέλη του Μητρώου με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει η παρούσα.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αρ. 3449/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» (Β’ 1482).
Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις παροχής νομικής συνδρομής που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου. Για την αμοιβή των υποθέσεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως