Απευθείας εκτύπωση των βεβαιώσεων ΟΑΕΕ μέσω των ΚΕΠ

Απευθείας εκτύπωση των βεβαιώσεων ΟΑΕΕ μέσω των ΚΕΠ

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ 1947/Β/2005).(Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149 – ΦΕΚ Β 2363 – 03.09.2014)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

1. Η εκτύπωση των ακόλουθων βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ:

α) Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχου,

β) Βεβαίωση Εισφορών,

γ) Τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης

μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ, παράλληλα με τη διεκπεραίωσή της από τον ιστότοπο και από τα υποκαταστήματα του ΟΑΕΕ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕΚΕΡ-ΕΡΜΗΣ».

2. Για τη χορήγηση των ανωτέρω βεβαιώσεων από τα Κ.Ε.Π. απαιτείται η συμπλήρωση και υπογραφή αιτήσεως του ενδιαφερομένου, ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ.

3. Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω εκτυπώσεων μέσω ΚΕΠ απαιτείται η επίδειξη των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) η επίδειξη εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

β) η επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του δικαιούχου, για τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου 1.

γ) η επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο αριθμός Μητρώου (ΕΑΜ) του δικαιούχου, για την περίπτωση β της παραγράφου 1.

δ) η προφορική υπόδειξη του AMΚΑ του δικαιούχου, για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 1.

4. Η ένταξη και διεκπεραίωση της διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων ΟΑΕΕ μέσω ΚΕΠ, γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ το οποίο συνδέεται με τον ιστότοπο του ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΔιΜΗΔ (ΥΑΠ) θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματά του και δημιουργήσει την απαιτούμενη υποδομή από την πλευρά του για να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ, τα θέματα ασφάλειας και η τήρηση των απαραίτητων στοιχείων στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αλλαγή από την πλευρά του ΟΑΕΕ θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την ΥΑΠ ώστε να γίνονται έγκαιρα οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ.

5. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών της εφαρμογής e-kep ermis κατά την υποβολή της αίτησης, διατίθεται, το αργότερο 15 ημέρες πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ, από τους αρμόδιους Διαχειριστές Δικτύων εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και τυχόν οδηγίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

6. Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.

7. Η έναρξη διεκπεραίωσης μέσω των ΚΕΠ της εκτύπωσης των βεβαιώσεων της παραγράφου 1 με τα στοιχεία (α) και (β), ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Για την έναρξη διεκπεραίωσης της εκτύπωσης της βεβαίωσης υπό στοιχείο (γ), ο ΟΑΕΕ ενημερώνει εγγράφως το ΥΔιΜΗΔ για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του πληροφοριακού συστήματός του να παράσχει τις εν λόγω βεβαιώσεις, δεκαπέντε ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης.

8. Η διαδικασία «Χορήγηση Βεβαίωσης ποσού Σύνταξης» και το αντίστοιχο έντυπο αίτησης στο υπό στοιχείο α1 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002) καταργείται.

9. Η διαδικασία «Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση (μόνο για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει εισφορές μηχανογραφικά) και το αντίστοιχο έντυπο αίτησης στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ 1947/Β/2005) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Σχετικά:

Αριθ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/43/οικ.21149 – ΦΕΚ Β 2363 – 03.09.2014

Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας ΟΑΕΕ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/12407 (ΦΕΚ 946/Β/2002) και υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ 1947/Β/2005).