Κώδικας πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28/2015 – ΦΕΚ A 34 – 23.03.2015
Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία