Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας. Υπηρεσία στα πλοία

Αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας. Υπηρεσία στα πλοία

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία
Προεδρικό Διάταγμα 111/2018ΦΕΚ Τεύχος Α 211/17.12.2018
Τροποποίηση του π.δ. 141/2014 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις -Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998 (Α 232)

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 141/2014 (Α ́ 232) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β τάξης ΕΝ με ειδικότητα Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 3.000 ο.χ.»

2. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 141/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β ́τάξης ΕΝ, με ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 KW»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 54/2016 – ΦΕΚ A 88 – 13.05.2016
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας – Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014 (Α 232)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 141/2014 – ΦΕΚ A 232 – 20.10.2014

Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αξιωματικοί καταστρώματος πλοίων παράκτιων και μη παράκτιων πλόων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παράκτιων πλόων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Λοιποί ναυτικοί καταστρώματος πλοίων.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ
Ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Αξιωματικοί μηχανής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Λοιποί ναυτικοί μηχανής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας ηλεκτρολόγων και ηλεκτροτεχνιτών.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ειδικά προσόντα απόκτησης πιστοποιητικών Χειριστών Παγκόσμιου Ναυτικού Συστήματος Κινδύνου Ασφαλείας (G.M.D.S.S.)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Πρόσθετα ειδικά προσόντα προσωπικού δεξαμενοπλοίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Προσωπικό επιβατηγών πλοίων.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Εξοικείωση

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA΄
Θεώρηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙB΄
Θεώρηση λοιπών πιστοποιητικών

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
Μεταβατικές − καταργούμενες διατάξεις

Το πλήρες κείμενο του ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 141/2014 – ΦΕΚ A 232