Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΝΑΗ-7ΝΓ
Αθήνα, 16/4/2015
ΠΟΛ: 1087

ΘΕΜΑ: Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής.