Νόμος 5066/2023 για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών

Νόμος 5066/2023ΦΕΚ τεύχος Α 188/14.11.2023
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/34 όσον αφορά στη δημοσιοποίηση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα – Επικαιροποίηση εθνικής νομοθεσίας για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας των εταιρειών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4548/2018
Άρθρο 3 Ορισμοί – Προσθήκη άρθρου 157Α στον ν. 4548/2018
Άρθρο 4 Τελικές μητρικές και αυτόνομες επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157Β στον ν. 4548/2018
Άρθρο 5 Θυγατρικές επιχειρήσεις που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157Γ στον ν. 4548/2018
Άρθρο 6 Υποκαταστήματα που υποβάλλουν δημόσια δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157Δ στον ν. 4548/2018
Άρθρο 7 Περιεχόμενο δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157Ε στον ν. 4548/2018
Άρθρο 8 Δημοσίευση και προσβασιμότητα δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157ΣΤ στον ν. 4548/2018
Άρθρο 9 Έλεγχος τήρησης δημοσιότητας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 157Ζ στον ν. 4548/2018
Άρθρο 10 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 157Η στον ν. 4548/2018
Άρθρο 11 Ευθύνη για την κατάρτιση, δημοσίευση και διάθεση στο κοινό της δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος – Προσθήκη άρθρου 180Α στον ν. 4548/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4919/2022 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2021/2101
Άρθρο 12 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος προσωπικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
Άρθρο 13 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
Άρθρο 14 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
Άρθρο 15 Δημοσίευση δημόσιας δήλωσης στοιχείων φορολογίας εισοδήματος υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4919/2022 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/2101/ΕΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16 Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από κεφαλαιουχικές εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος
Άρθρο 17 Θέσπιση ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 138Α στον ν. 4951/2022
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5066/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 188/14.11.2023