Αποκλειστικές νοσοκόμες νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών

Αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμοι. Ποιοι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών

 

Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ. 36622 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3289/28.06.2022
Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της Χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς εντός των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών, παρέχεται αποκλειστικά από το οικείο νοσηλευτικό προσωπικό. Σε περιπτώσεις ασθενών που λόγω της κατάστασής τους αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικούς νοσοκόμους.

Οι αποκλειστικές νοσοκόμες και οι αποκλειστικοί νοσοκόμοι φέρουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δε συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα νοσοκομεία ή τις κλινικές αυτές και η δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τον ασθενή ή τον ασφαλιστικό οργανισμό του ασθενή, στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό προβλέπεται.

Προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς ενός νοσοκομείου ή μιας ιδιωτικής κλινικής, οι αποκλειστικές νοσοκόμες και αποκλειστικοί νοσοκόμοι οφείλουν:

α) Να διαθέτουν άδεια εργασίας από τον ΕΦΚΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ.9/1012/93 (Β’ 425) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Φ9/80000/2887 5/1856/12 (Β’ 1175) κοινή υπουργική απόφαση,

β) να έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων που τηρείται στις Υγειονομικές περιφέρειες.

Άρθρο 2

Στη Διεύθυνση Προσωπικού κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας τηρείται αντίγραφο του Εθνικού Μητρώου Αποκλειστικών Νοσοκόμων, στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Για την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της Υγειονομικής Περιφέρειας απαιτείται να προσκομίζονται τα παρακάτω έγγραφα στις κατά τόπους Υγειονομικές Περιφέρειες:

α) Χορήγηση βεβαίωσης (πρώην άδειας) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/ τριας,
β) άδεια εργασίας από τον ΕΦΚΑ,
γ) επικυρωμένο αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό β) άδειας εργασίας,
δ) ο Α.Μ.Κ.Α.,
ε) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για οποιοδήποτε κακούργημα, καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης ή κιβδηλείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, αρπαγής προσώπου, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η εγγραφή στο Μητρώο επιτρέπεται:
i) Στην περίπτωση επιβολής χρηματικής ποινής ή ποινής φυλάκισης έως έξι (6) μήνες, μετά την παρέλευση τριών(3) ετών από την έκτιση της ποινής,
ii) στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης πέραν των έξι (6) μηνών ή ποινή περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, μετά την παρέλευση οκτώ (8) ετών από την έκτιση της ποινής,
iii) στην περίπτωση επιβολής ποινής καθείρξεως, μετά την παρέλευση είκοσι (20) ετών από την έκτιση της ποινής,
στ) πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, από τους ενδιαφερόμενους που δε διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς,
ζ) απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς επικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής.
Ειδικότερα, για τα πτυχία που προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού απαιτείται για την εγγραφή στο Μητρώο, να συνυποβάλλεται ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το πρώην ΙΤΕ. Όσα πτυχία προέρχονται από κράτη – μέλη της Ε.Ε. απαιτείται αναγνώρισή τους από το ΑΤΕΕΝ ή το πρώην Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) ή ισοτιμία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Οι βεβαιώσεις (πρώην άδειες εργασίας) άσκησης επαγγέλματος των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί έως την 9-4-2012 εξακολουθούν να ισχύουν, και στις περιπτώσεις που προσκομίζονται δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και έκδοση νέας βεβαίωσης (πρώην άδειας) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/ τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας. Οι εγγεγραμμένοι οφείλουν να ενημερώνουν το Εθνικό Μητρώο για κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταθέσει.
Με ευθύνη του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων, ο οποίος υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Γ.Κ.Π.Δ.

Για τη συμμόρφωση με την υποχρέωση των εργαζομένων που παρέχουν υπηρεσίες στα νοσοκομεία σύμφωνα με τον ν. 4820/2021 (Α’ 130) με ισχύ από 01/09/2021, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα.

Με την εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο, η αποκλειστική νοσοκόμα ή ο αποκλειστικός νοσοκόμος λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγραφής (αριθμό μητρώου αποκλειστικής νοσοκόμας/αποκλειστικού νοσοκόμου) και κάρτα ταυτοποίησης (ταυτότητα). Η κάρτα ταυτοποίησης θα φέρει τη φωτογραφία του αναφερόμενου και θα αναγράφει το όνομα, το επώνυμο, την ιδιότητα της αποκλειστικής νοσοκόμας/αποκλειστικού νοσοκόμου και τον αριθμό μητρώου.
Στο εξής δεν θα αναγράφεται το νοσοκομείο ή η ιδιωτική κλινική.

Άρθρο 3

Σε κάθε νοσοκομείο και ιδιωτική κλινική τηρείται ονομαστικός πίνακας αποκλειστικών νοσοκόμων, ο οποίος καταρτίζεται σε ετήσια βάση κατά τον μήνα Δεκέμβριο, με ισχύ από τον Ιανουάριο του επομένου έτους. Ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης αποκλειστικών νοσοκόμων ανά νοσηλευτικό ίδρυμα, αντιστοιχεί στο 30% των οργανικών του κλινών. Η κατάρτιση του πίνακα γίνεται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια για κάθε ημερολογιακό έτος. Για να συμπεριληφθούν στον ετήσιο κατάλογο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ατομικές αιτήσεις στην Υγειονομική Περιφέρεια κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να επιλεγούν για ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, μεταξύ τριών επιλογών που μπορούν να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης.
Οι αποκλειστικές νοσοκόμες – νοσοκόμοι δύνανται εναλλακτικά να μη δηλώσουν νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική προτίμησης, διατηρώντας όλα τα δικαιώματα εργασίας, όπως και οι υπόλοιποι που θα ενταχθούν σε κάποιο ονομαστικό πίνακα νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ατομικές αιτήσεις στην Υγειονομική Περιφέρεια της έδρας τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μετά το πέρας του ελέγχου των προβλεπόμενων εγγράφων στο άρθρο 2 της παρούσας των ενδιαφερομένων εκδίδεται η κάρτα ταυτοποίησης από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια εντός ενός μηνός.
Για την κατάταξη των υποψηφίων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια και η εμπειρία τους, βαθμολογούμενα σύμφωνα με τον πίνακα και τις διευκρινήσεις που ακολουθούν στο Παράρτημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

A. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η’ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) αριθμός 3*, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 τέκνων μονάδες 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600
*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα
2. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο) αριθμός
τέκνων 1, 2, 3 μονάδες 30, 60, 110
3. ΓΟΝΕΑΣ Η’ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο) Αριθμός τέκνων 1, 2, 3, 4, 5 ….
Μονάδες 50, 100, 150, 200, 250 ….

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οικογενειακό εισόδημα 0,00€ έως 6.900,00€,
6.900,01€ έως 12.000,00€, 12.000,01€ έως 16.000,00€,
16.000,01€ έως 22.000,00€, 22.000,01€ και άνω
Μονάδες 200 150 100 50 0

Γ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά 300 ένσημα ΙΚΑ και έως 4.500 ένσημα)

Ένσημα ΙΚΑ 300 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.700 3.000 3.600 3.900 4.200 4.500
Μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 84 91 98 105

Με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφία του ενδιαφερομένου και στην οποία αναγράφεται ο αριθμός Εθνικού Μητρώου Αποκλειστικού Νοσοκόμου στην οικεία Υ.Πε., συνυποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

ii) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους,

iii) Βεβαίωση του ΕΦΚΑ, από την οποία προκύπτουν τα ένσημα της/του απασχολούμενης/ου,

iv) Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου ΕΦΚΑ με την ανανέωση για το τρέχον έτος, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797. Β’) «Πιστοποιητικά υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Έγγραφα που έχουν ήδη κατατεθεί στο Μητρώο δεν απαιτείται να επανυποβληθούν, εάν δεν έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα που δηλώνονται. Μετά την οριστικοποίηση του ονομαστικού πίνακα από την οικεία Υ.Πε. εκδίδονται οι κάρτες ταυτοποίησης για το προσεχές έτος από την Υ.Πε. και ο πίνακας αποστέλλεται σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, όπου αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο της Προϊσταμένης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 4

Αρμόδια για τη διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων του ονομαστικού πίνακα είναι τριμελής Επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου ή της Διοίκησης της ιδιωτικής κλινικής και αποτελείται:

α) Στα νοσοκομεία, από τον/την Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον/την Προϊστάμενο/η της Διοικητικής Υπηρεσίας και έναν νοσηλευτή/τρια τουλάχιστον με Β’ βαθμό, ο οποίος ορίζεται με απόφασή του
Διοικητή του νοσοκομείου,

β) στις ιδιωτικές κλινικές, από τον/την Προϊστάμενο/η του Νοσηλευτικού Προσωπικού, τον Διοικητικό Διευθυντή και έναν νοσηλευτή, οποίος ορίζεται με απόφαση της Διοίκησης της ιδιωτικής κλινικής.

Η ανωτέρω Επιτροπή έχει την ευθύνη διάθεσης των αποκλειστικών νοσοκόμων, με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια καθώς και την υποχρέωση ελέγχου αυτών για τυχόν παραπτώματα, με δυνατότητα αντικατάστασής τους σε περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλει σχετικό αίτημα ή υπάρξει έγγραφη ενημέρωση από τον/ την Προϊστάμενο/νη του Τμήματος ή τον/την υπεύθυνο/η Νοσηλευτή/τρια βάρδιας ακόμη και οριστικού αποκλεισμού τους από τον ονομαστικό πίνακα, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος.

Τα παραπτώματα είναι τα εξής:
α) Πλημμελής εκτέλεση καθηκόντων επικουρικής νοσηλευτικής φροντίδας.
β) Αντιεπαγγελματική συμπεριφορά προς τον ασθενή ή τους οικείους του ή αντικείμενη προς τα χρηστά ήθη.
γ) Μη τήρηση του ωραρίου εργασίας.
δ) Άρνηση βάρδιας έως τρεις (3) φορές.
ε) Μη αποκλειστική απασχόληση σε έναν και μόνο ασθενή.
στ) Μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.
ζ) Παράλειψη ένδυσης της στολής εργασίας και η απουσία της κάρτας ταυτοποίησης σε εμφανές σημείο.
η) Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής.
θ) Μη συνεργασία και αποδοχή εποπτείας από το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος που νοσηλεύεται ο ασθενής.
ι) Τέλεση οποιουδήποτε πταίσματος, πλημμελήματος ή κακουργήματος στο χώρο του Νοσοκομείου ή της Ιδιωτικής Κλινικής.
ια) Πολύωρη απομάκρυνση από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της βάρδιας.

Η διάθεση των αποκλειστικών νοσοκόμων στους ασθενείς θα γίνεται:

α) Από τον οικείο ονομαστικό πίνακα, με τη σειρά αναγραφής σε αυτόν και μέχρι εξάντλησης του πίνακα (κυκλική διάθεση – rotation) προκειμένου όλοι οι αναγραφόμενοι να πραγματοποιούν τον ίδιο αριθμό ημερομισθίων,

β) με ελεύθερη επιλογή, κατόπιν συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης των ασθενών, αποκλειστικής νοσοκόμας από το Εθνικό Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων,

γ) με επιλογή, κατόπιν συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης του ασθενούς, αποκλειστικής νοσοκόμας από νόμιμα λειτουργούντα Ιδιωτικά Γραφεία ευρέσεως Εργασίας με βασική προϋπόθεση το συγκεκριμένο πρόσωπο να περιλαμβάνεται στο Εθνικό μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων.

Οι αποκλειστικές νοσοκόμες/οι που είναι εκτός του ονομαστικού πίνακα που τηρείται στο νοσοκομείο/ ιδιωτική κλινική και επιθυμούν να εργαστούν στο νοσοκομείο/ιδιωτική κλινική, θα πρέπει πριν την έναρξη της εργασίας τους να επιδείξουν στην Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας την κάρτα ταυτοποίησής τους από το Εθνικό Μητρώο, καθώς και το μπλοκ αποδείξεων των αποκλειστικών νοσοκόμων που δίδεται από τον ΕΦΚΑ, έτσι ώστε μετά το πέρας της εργασίας να εκδίδεται η νόμιμη απόδειξη προς τους ασθενείς.

Άρθρο 5

Η απασχόληση των αποκλειστικών νοσοκόμων γίνεται στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Οι αποκλειστικές νοσοκόμες/αποκλειστικοί νοσοκόμοι πρέπει να φορούν ένδυμα (στολή) εργασίας, η οποία θα διαφοροποιείται από τη στολή εργασίας των άλλων επαγγελματιών υγείας του και συγκεκριμένα γκρι παντελόνι ή φούστα και λευκή μπλούζα και να φέρουν σε εμφανές σημείο την κάρτα ταυτοποίησής τους (ταυτότητα).

Άρθρο 6
Ο/η Προϊστάμενος/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου ή ο Προϊστάμενος του Νοσηλευτικού Προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής οφείλει να βεβαιώνει την εκτέλεση της υπηρεσίας από την/τον αποκλειστική/ο νοσοκόμα/ο προς τον ασθενή πάνω στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών, καθώς και να περιλαμβάνει και να τηρεί σε ειδικό αρχείο φωτοαντίγραφο από την τριπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν μετά την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς τον ασθενή οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμες/οι.

Η τριμελής Επιτροπή υποχρεούται, στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου, προς έγκριση αιτιολογημένα απολογιστικά στοιχεία για την απασχόληση των εγγεγραμμένων στον ονομαστικό πίνακα των αποκλειστικών νοσοκόμων. Ο έλεγχος των απολογιστικών στοιχείων απασχόλησης των αποκλειστικών νοσοκόμων στις ιδιωτικές κλινικές, θα αποδίδεται, εφόσον καταρτίζουν σχετικό ονομαστικό πίνακα, ασκείται στο πλαίσιο του ετήσιου τακτικού ελέγχου καλής λειτουργίας που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 247/1991 (Α’ 93) από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 4 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 7

Στις περιπτώσεις περιστατικών όπου κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος νοσηλείας είναι απαραίτητη η παραμονή ενός συνοδού για τον ασθενή, θα δίνεται άδεια παραμονής σε συγγενικό πρόσωπο, η οποία θα υπογράφεται από το θεράποντα ιατρό ή τον Προϊστάμενο του Νοσηλευτικού Τμήματος, θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο του ασθενή και θα αναγράφει τη συγγενική σχέση με αυτόν. Σε περίπτωση παραμονής συνοδού προσώπου που απασχολείται κατ’ οίκον για τη φροντίδα του ασθενούς, το πρόσωπο υποχρεούται να δηλώνει στον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας το ΑΜΚΑ του, καθώς και το ΑΜΚΑ του εργοδότη και να προσκομίζει αντίγραφο του εργοσήμου για τον τελευταίο πλήρη μήνα απασχόλησής του.

Την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω, σχετικά με την παραμονή των συνοδών, αλλά και των αποκλειστικών νοσοκόμων, καθώς και τον έλεγχο για μη διακίνηση διαφημιστικού υλικού για παροχή φροντίδας, έχει ο Προϊστάμενος της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ή ο/η υπεύθυνος νοσηλευτής/τρια βάρδιας του Τμήματος, στο οποίο νοσηλεύεται ο ασθενής, καθώς και ο/η εφημερεύων κάθε φορά Τομεάρχης και το προσωπικό ασφάλειας του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται απασχόληση αποκλειστικών νοσοκόμων που δεν προβλέπονται από τον οικείο ονομαστικό πίνακα, ειδοποιείται η ασφάλεια του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής και σε περιπτώσεις μη απομάκρυνσής τους ειδοποιείται η ασφάλεια του οικείου Αστυνομικού Τμήματος».

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α. Κοινωνικά κριτήρια
1. Πολύτεκνος ή Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας Για την ιδιότητα του πολυτέκνου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
Ως πολύτεκνοι ορίζονται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπόμενων από την οικεία νομοθεσία περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων αυτών (παρ. 21 του άρθρου 1 ν. 2247/1994/Α’ 182 – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 860/1979, σύμφωνα με τις οποίες πολύτεκνοι είναι επίσης:
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον από οποιοδήποτε λόγο κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητέρας των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ίδιους πόρους ζωής.

Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α-δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) Τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους,
ii) τα άρρενα ανήλικα,
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων,
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.

Β. Από 1/1/1983 τόσο τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (παρ. 2 του άρθρου 4 και παρ. 1 του άρθρου 116 του Συντάγματος).

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας ήταν το 21ο έτος. Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 του ν. 1329/1983).

Σύμφωνα με τον ν. 3454/2006 (Α’ 75):

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος από οποιαδήποτε αιτία ή είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης.

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περίπτωσης. Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα τέκνα τους όμως προστατεύονται και απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο διάστημα διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα.
Ο πολύτεκνος υποψήφιος βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο.

2. Ανήλικα τέκνα
Ανήλικο θεωρείται το τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο (2)πρώτα ανήλικα τέκνα του και με πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.
3. Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
Για την ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας επισημαίνεται ότι την ιδιότητα έχει εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας επισημαίνεται ότι ως τέτοιο ορίζεται το τέκνο εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το τέκνο το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του (παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).
Στην περίπτωση αυτή βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.

Β. Οικονομικά κριτήρια
Για τη βαθμολόγηση λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του αποκλειστικού νοσοκόμου ή της αποκλειστικής νοσοκόμας, που αντιστοιχεί στο προηγούμενο φορολογικό έτος, με βαθμολογική ενίσχυση των υποψηφίων που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα.

Γ. Εμπειρία
Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη τα ένσημα που έχει πραγματοποιήσει η αποκλειστική νοσοκόμα ή ο αποκλειστικός νοσοκόμος στο Ι.Κ.Α., βαθμολογούμενα με επτά (7) μονάδες για κάθε τριακόσια (300) ένσημα που αντιστοιχούν περίπου σε ένα χρόνο πλήρους απασχόλησης και μέχρι τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ένσημα, που αποτελούν το κατώτατο όριο ενσήμων για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Τέλος, σε σχέση με τα βαθμολογούμενα κριτήρια επισημαίνονται τα κάτωθι:

1. Η «γονική μέριμνα» δε ταυτίζεται με την «επιμέλεια» τέκνου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα η γονική μέριμνα, ως υπερκείμενη έννοια, περιλαμβάνει και την επιμέλεια του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.
2. Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
3. Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυτέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.
4. Τόσο ο πολύτεκνος, όσο και το τέκνο πολυτέκνου δικαιούται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
5. Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δικαιούται να κάνει χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.
6. Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του γονέα ή του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας μπορεί να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.
7. Τόσο ο γονέας όσο και το τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας δικαιούται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο των ανήλικων τέκνων. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της οικογένειας.
8. Στην περίπτωση υποψηφίου που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, η βαθμολογία των κριτηρίων είναι αθροιστική.

Άρθρο 8

Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη απόφασης ρυθμίζουσα συναφή θέματα