Απόκτηση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε νησίδες

νησίδεςΑριθμ. Φ.110/3/330340/Σ.120 – ΦΕΚ Β 1026 – 24.04.2014

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την έκδοση άδειας για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή, εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων του άρθρου 28 του Ν. 1892/1990 (Α 101).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 1 εδάφιο πρώτο του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 Ν. 4061/2012 (Α΄ 66), το άρθρο 2 της από 1.6.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 128) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4086/2012 (Α΄ 195) και το άρθρο τρίτο του Ν. 4126/2013 (Α΄ 49):
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Α.Ν. 376/1936 «Περί Μέτρων Ασφάλειας Οχυρών Θέσεων» (Α΄ 546).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1629/1951 «Περί Φάρων» (Α΄ 9).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α΄35).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).
7. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).
8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιοπραξίες
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται δικαιοπραξίες εν ζωή για την απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες, σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, καθώς και η δυνατότητα μίσθωσης δημοσίων νησίδων, μη μεταβιβαζόμενης της κυριότητάς τους, επί των οποίων, όμως, υφιστάμενα ακίνητα είναι αντικείμενα εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιωμάτων. Οι δικαιοπραξίες αυτές τελούνται με τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του
Ν. 1892/1990, και με τα οριζόμενα στην παρούσα. Η μη τήρηση των ανωτέρω συνεπάγεται την ακυρότητα κάθε σχετικής δικαιοπραξίας σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 174 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 2
Κριτήρια Εξετάσεως Αιτημάτων για χορήγηση αδείας
1. Ως κριτήρια για την έκδοση άδειας αξιολογούνται:

α. Το ποινικό μητρώο του / των ενδιαφερομένου/ νων από όπου θα προκύπτει η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:
(1) για κακουργήματα καθώς και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
(2) για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
(3) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 2005 για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σελ. 15) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 3691/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Η διαπίστωση δια οικείων θεσμικών πλαισίων των Κρατικών Υπηρεσιών για την μη ύπαρξη οποιαδήποτε σχέσης των ενδιαφερομένων με υπηρεσίες πληροφοριών ξένων χωρών, παράνομες οργανώσεις ή συλλόγους ή άτομα, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική άμυνα – ασφάλεια και το δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας.

γ. Η μη εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, που τηρείται από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (άρθρα 8 και 82 Ν. 3386/2005) ή και σε αντίστοιχες διεθνείς και ευρωπαϊκές υπηρεσίες – οργανισμούς ασφαλείας.

δ. Η σύμφωνη γνώμη των Γενικών Επιτελείων (Γ.Ε.) των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), καθώς και οι πληροφορίες που παρέχονται από την Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΚΑ/ΑΕΑ) και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), κατά λόγο αρμοδιότητας, επί της σύναψης της αιτούμενης δικαιοπραξίας καθώς και πληροφορίες κάθε ανεξάρτητης ή κρατικής Αρχής από την οποία θα αιτείται συνεπικουρία.

ε. Η άμυνα – ασφάλεια στρατιωτικών εγκαταστάσεων ή υποδομών παραγωγής της Χώρας, καθώς και η προάσπιση των Εθνικών συμφερόντων.

2. Απαραίτητη πρέπει να θεωρηθεί σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων εισοδημάτων των αιτούντων που εκδηλώνουν τη βούληση σύναψης δικαιοπραξίας, στα οποία να διαφαίνεται ο τρόπος προσπόρισης των εσόδων τους καθώς και υποβολή φορολογικών δηλώσεων και η ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας σε αρμόδιες κρατικές οικονομικές υπηρεσίες.

3. Εξωχώριες (offshore) ενώσεις προσώπων ή νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα που κατοικούν ή έχουν την καταστατική ή την πραγματική τους έδρα, ή έχουν εγκατάσταση σε Μη Συνεργάσιμα Κράτη, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και απαριθμούνται στην σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, δεν μπορούν να συμμετέχουν στην δικαιοπραξία, είτε μεμονωμένα είτε ως εταίροι ή μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό άνω του 1% του μετοχικού κεφαλαίου νομικού προσώπου που είναι Ενδιαφερόμενος.

4. Σε περίπτωση απόκτησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων, απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, με την οποία θα βεβαιώνει ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί αυτών. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μεριμνά για την έκδοση του πιστοποιητικού από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία.

Άρθρο 3
Εξαιρούμενα αντικείμενα δικαιοπραξιών
1. Πέραν των περιορισμών που τίθενται από το άρθρο 5 Α.Ν. 376/1936 και το άρθρο 2 Ν. 1629/1951, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιοπραξιών του άρθρου 1 τα εξής:

α. ο αιγιαλός και η παραλία. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο εμπραγμάτων και ενοχικών δικαιοπραξιών του άρθρου 1 ιδιωτικά ή δημόσια κτίσματα κείμενα στον αιγιαλό ή την παραλία ιδιωτικών ή δημοσίων νήσων και νησίδων προϋφιστάμενα του 1955, κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και Ν. 1337/1983 (Α΄ 33),

β. η υφαλοκρηπίδα,

γ. τα μεταλλευτικά ορυκτά επί του εδάφους και του υπεδάφους νήσου ή νησίδας,

δ. τα ορυκτά επί του εδάφους ή υπεδάφους της υφαλοκρηπίδας,

ε. οι μη ζώντες οργανισμοί του βυθού καθώς και οι ζώντες οργανισμοί του βυθού που ανήκουν στα καθιστικά είδη,

στ. οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή τα έργα οχυρώσεων,

ζ. οι φάροι και οι φωτιζόμενοι σηματοδότες που χρησιμοποιούνται για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας καθώς και περιοχή ζώνης 200μ περιμετρικά αυτών και

η. οι αρχαιολογικές ζώνες.

Άρθρο 4
Αίτηση και απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Τα απαιτούμενα επικυρωμένα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης δικαιοπραξιών, τα οποία συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας του άρθρου 28 του Ν. 1892/1990, καθορίζονται όπως παρακάτω:

α. Για φυσικά πρόσωπα:
(1) Αίτηση (σε 8πλούν) υπογεγραμμένη από τον άμεσα ενδιαφερόμενο και επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής με πλήρη στοιχεία του αιτούντος και υποχρεωτική αναγραφή τηλεφώνου για άμεση επικοινωνία μαζί του ή με τον αντίκλητο. Σε περίπτωση που ο αιτών εκπροσωπείται από αντίκλητο, να προσκομίζεται και συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο του αιτούντος στον αντίκλητό του. Ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του για τη χορήγηση αδείας του άρθρου 28 Ν. 1892/1990 αναφέρει το είδος της δικαιοπραξίας που επιθυμεί να συνάψει και περιγράφει επακριβώς τη γεωφυσική και πολιτική θέση του ακινήτου και τη διοικητική του υπαγωγή. Εφόσον αντικείμενο της δικαιοπραξίας είναι συγκεκριμένο ακίνητο ιδιωτικής νήσου / νησίδας ή δημόσιας νησίδας, απαιτείται λεπτομερής περιγραφή του.

(3) Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο αφενός θα φαίνονται οι δικαιοπρακτικές βουλήσεις των δύο συμβαλλομένων, αφετέρου θα περιγράφεται το είδος της δικαιοπραξίας στην οποία μετέρχονται και μόνο σε περιπτώσεις δικαιοπραξιών του άρθρου 1 της παρούσας.

(4) Σε περίπτωση που οι πωλητές είναι περισσότεροι του ενός, να αναφέρονται τα ποσοστά συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου του καθενός επί της νήσου ή του ακινήτου, σε μία αίτηση κοινή, που θα περιλαμβάνει αποδεικτικά τίτλων ιδιοκτησίας. Επίσης σε περίπτωση που επιχειρείται η σύσταση ενοχικού δικαιώματος, λεπτομερής περιγραφή αυτού.

(5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο σκοπός αποκτήσεως του εμπραγμάτου / ενοχικού δικαιώματος.

(6) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι για την εξέταση του αιτήματος επιτρέπεται κάθε έλεγχος σχετικά με την δικαιοπραξία και των συμμετεχόντων σε αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν, από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες και Αρχές της Χώρας.

(7) Τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου.

(8) Πρόσφατο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης (τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης) πλην Ελλήνων πολιτών, για τους οποίους θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία.

(9) Φορολογική δήλωση και φορολογική ενημερότητα για Έλληνες.

β. Για Ενώσεις προσώπων – νομικά πρόσωπα:
(1) Αίτηση, εις 6πλούν, υπογεγραμμένη νομίμως, που
να αναφέρει:
(α) Αίτημα για την χορήγηση της αδείας του άρθρου 28 του Ν. 1892/1990, προκειμένου το νομικό πρόσωπο να αποκτήσει εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα του άρθρου 1 της παρούσας. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται το είδος της δικαιοπραξίας και να περιγράφεται επακριβώς η γεωφυσική και πολιτική θέση του ακινήτου και η διοικητική του υπαγωγή.

(β) Σύντομο ιστορικό της εταιρείας.

(γ) Λεπτομερή περιγραφή του ακινήτου,

(δ) Σκοπό της αποκτήσεως του εμπράγματου / ενοχικού δικαιώματος.

(2) Ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο, αφενός θα φαίνονται οι δικαιοπρακτικές βουλήσεις των δύο συμβαλλομένων, αφετέρου θα περιγράφεται το είδος της δικαιοπραξίας.

(3) Τα ακόλουθα δικαιολογητικά, εις τριπλούν, που πιστοποιούν την υπόσταση και την σύνθεση της εταιρείας/Νομικού προσώπου, επίσημα μεταφρασμένα, αν αυτά είναι ξενόγλωσσα:

(α) Πιστοποιητικά συστάσεως της Εταιρείας θεωρημένα από αρμόδια αρχή του ξένου Κράτους και επικυρωμένα από το ελληνικό Προξενείο, εις 3πλούν.

(β) Καταστατικό της Εταιρείας, βεβαίωση / ανακοίνωση της καταχωρήσεώς της στο προβλεπόμενο από την οικεία νομοθεσία εμπορικό μητρώο, εις 3πλούν και φωτοαντίγραφο της οικείας μερίδας του προβλεπόμενου εμπορικού μητρώου, εις 6πλούν.

(γ) Ισολογισμούς προηγούμενων οικονομικών χρήσεων και οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) προηγούμενων οικονομικών χρήσεων.

(δ) Κατάσταση, εις 6πλούν, με τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και των θέσεων που κατέχουν, ή μελών κάθε ένωσης προσώπων, με τα προσωπικά τους στοιχεία, θεωρημένα από αρμόδια αρχή του ξένου Κράτους και επικυρωμένα από το ελληνικό Προξενείο (Υπηκοότητα, Αρ. Διαβατηρίου, Διευθύνσεις Κατοικίας). Αν δεν υφίσταται ΔΣ τα ως άνω ισχύουν για τα μέλη που έχουν συστήσει την όποια ένωση προσώπων.

(ε) Κατάσταση, εις 6πλούν, με τα τυχόν μετέπειτα μέλη της ένωσης προσώπων ή Δ.Σ. Εταιρείας και τα προσωπικά τους στοιχεία (Υπηκοότητα, Αρ. Δελτίου Ταυτότητας, Διεύθυνση Κατοικίας), θεωρημένα από αρμόδια αρχή του ξένου Κράτους και επικυρωμένα από το ελληνικό Προξενείο.

(στ) Πιστοποιητικά, εις 3πλούν, όπου ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή σε αντίστοιχη κατάσταση, δεν έχει λυθεί ούτε τελεί υπό εκκαθάριση, δεν έχει αίτηση για την κήρυξη αυτού σε πτώχευση ή για τον διορισμό εκκαθαριστή, δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την έναρξη διαδικασίας συνδιαλλαγής / εξυγίανσης, ούτε έχει υποβληθεί σχετική αίτηση και αν ο ενδιαφερόμενος είναι ένωση προσώπων δεν έχουν επέλθει ή βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχες καταστάσεις ή διαδικασίες αναστολής εργασιών.

(ζ) Πλήρη στοιχεία των μελών του ΔΣ της εταιρείας, ή μελών που στοιχειοθετούν ένωση προσώπων, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου (τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης), πλην Ελλήνων πολιτών, για τους οποίους θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία.

(η) Φορολογική δήλωση και φορολογική ενημερότητα για Έλληνες.

(θ) Δικαιολογητικά των φυσικών προσώπων που συνιστούν Δ.Σ. Εταιρείας ή ένωση προσώπων, όπως ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα.

γ. Στην περίπτωση δικαιοπραξίας με πρόσωπα εκτός Ε.Ε. και εκτός χωρών της Ε.Ζ.Ε.Σ., απαιτούνται επιπροσθέτως των ανωτέρω:
(1) Αντίγραφο ισχύοντος Διαβατηρίου του επιθυμούντος να αποκτήσει εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα.

(2) Άδεια διαμονής και βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση άδειας διαμονής μαζί με την προηγούμενη, εις 3πλούν, εφόσον αυτή (η άδεια διαμονής) λήγει σε δύο μήνες από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών ή θεώρηση εισόδου (VISA) στην Ευρώπη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχει εισέλθει και διαμένει νόμιμα στην Ευρώπη.

(3) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως στη γλώσσα της Χώρας από την οποία προέρχεται ο αιτών σε πρωτότυπο και πέντε (5) επικυρωμένα φωτοαντίγραφα που το συνοδεύουν.

(4) Πρόσφατο αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (τελευταίου εξαμήνου πριν από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης) από την αρμόδια Υπηρεσία της Χώρας προέλευσης του αιτούντος σε πρωτότυπο και πέντε (5) επικυρωμένα Φ/Α από ελληνική Προξενική Αρχή.

(5) Τρεις υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, στις οποίες να δηλώνεται ότι για την εξέταση του αιτήματος επιτρέπεται κάθε έλεγχος της δικαιοπραξίας από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες της Χώρας.

2. Σε κάθε περίπτωση τις αιτήσεις συνοδεύουν επικυρωμένα τοπογραφικά διαγράμματα, της ευρύτερης περιοχής αν πρόκειται για δικαίωμα επί νήσων ή νησίδων ή σχεδιαγράμματα περιοχής, τα οποία να έχουν επισημασμένη τη θέση κτισμάτων (αν αυτά υπάρχουν) σε απόσπασμα χάρτη 1:50.000 ή αεροφωτογραφίας επικυρωμένης. Τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα θα φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα ή υπογραφή τοπογράφου μηχανικού ή μηχανικού άλλης αρμόδιας ειδικότητας ή της Πολεοδομίας (εις 4πλούν) και να είναι εξαρτημένα από το εκάστοτε ισχίων κρατικό σύστημα αναφοράς και επί αυτού να υφίσταται πίνακας με τις συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου στο ίδιο σύστημα.

Άρθρο 5
Προϋποθέσεις Αιτήσεων Νομικών Φυσικών Προσώπων
1. Σε περίπτωση που στο Καταστατικό Νομικού Προσώπου, φαίνεται ότι οι Μέτοχοι δεν είναι Φυσικά αλλά Νομικά Πρόσωπα, τότε απαιτούνται (εις 6πλούν) και Φ/Α του Καταστατικού της νεοεμφανιζόμενης αυτής εταιρείας που είναι μέτοχος. Αυτό θα συνεχίζεται μέχρι να υφίσταται κατάληξη σε Φυσικά κατ’ ανάγκη πρόσωπα και δη στον πραγματικό δικαιούχο ώστε να επιτυγχάνεται ο εκ του νόμου επιβαλλόμενος έλεγχος από τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες – φορείς για την διακρίβωση της έδρας της εταιρείας.

2. Η ληξιαρχική πράξη γέννησης, το ποινικό μητρώο καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, τόσο για τα Φυσικά όσο και για τα Νομικά πρόσωπα ή ένωση προσώπων, το οποίο έχει συνταχθεί στην γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα πρέπει να έχουν επίσημες μεταφράσεις, μία πρωτότυπη και δύο επικυρωμένα Φ/Α για το καθένα στην ελληνική, από το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ.) ή από δικηγόρο ή από πτυχιούχους του Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

3. Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι επικυρωμένα για την γνησιότητά τους από Προξενικές Αρχές της Ελλάδος του τόπου προέλευσης του αλλοδαπού ή να φέρουν την επισημείωση που προβλέπεται από την σύμβαση της Χάγης (5/10/1961 «APOSTILLE») και να είναι επίσημα μεταφρασμένα. Ειδικά τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά της παρ. 1Β΄(3) του άρθρου 4 απαιτείται επιπλέον να είναι και θεωρημένα από την αρμόδια αρχή του ξένου κράτους.

4. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης Κεφαλαιουχικής Εταιρείας η οποία διαθέτει μετοχές απαιτείται να προκύπτει από το καταστατικό της:
α. το μετοχικό της κεφάλαιο,
β. ο διαθέσιμος αριθμός μετοχών της και
γ. τα στοιχεία ταυτότητας των μετόχων και κατανομή των μετοχών σε αυτούς, καθώς και του πραγματικού δικαιούχου του άρθρου 4 περ. 16 Ν. 3691/2008 (Α΄ 166) όπως ισχύει.

Άρθρο 6
Διαδικασία ελέγχου και έκδοσης
1. Όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται συγκεντρωτικά σε φάκελο στον ΣΤ΄ Κλάδο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του Υπουργείου Εθνικής Άνυνας (ΥΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΣΤ΄ ΚΛΑΔΟΣ). Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΘΑ θα προβαίνει σε έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, θα ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο για την υποχρέωση προσκομίσεως τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών και θα αναζητά αυτεπάγγελτα αντίγραφο ποινικού μητρώου. Μόνο μετά τη συμπλήρωση του φακέλου θα εκκινείται η διαδικασία διεκπεραιώσεως της αιτήσεως. Στα Γενικά Επιτελεία θα αποστέλλεται πλήρης φάκελος προκειμένου να εξετάσουν κατ’ ουσίαν το αίτημα του ενδιαφερομένου επί του συνόλου των παραμέτρων. Η σύμφωνη ή μη γνώμη των Γενικών Επιτελείων πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενό της και θα διαμορφώνεται στη βάση των τιθέμενων από το άρθρο 2 της παρούσης κριτηρίων. Ταυτόχρονα θα ζητούνται πληροφορίες από την ΑΕΑ/ΔΚΑ και την Ε.Υ.Π. ή από κάθε άλλη Αρχή, επί θεμάτων αρμοδιότητας τους, στις οποίες θα αποστέλλονται τα αναγκαία προς το σκοπό αυτό δικαιολογητικά.

2. Ο αρμόδιος φορέας του ΓΕΕΘΑ προβαίνει σε σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μετά την υποβολή γνώμης από όλους τους αρμοδίους φορείς επί του υποβληθέντος αιτήματος για την έκδοση άδειας διενέργειας της σχετικής δικαιοπραξίας. Η σύμφωνη ή μη γνώμη των Γενικών Επιτελείων δεσμεύει το αποφασιστικό όργανο, σύμφωνα με τους ορισμούς του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΓΕΕΘΑ και η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για τη μη αποδοχή της σύμφωνης γνώμης των ΓΕ ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής ή Υπηρεσία ελέγχου, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων
1. Μετά την έκδοση της άδειας εκτέλεσης δικαιοπραξίας και την ολοκλήρωσή της, ο αποκτών το δικαίωμα, εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών υποβάλλει στον αρμόδιο φορέα του ΥΕΘΑ που εξέδωσε την άδεια, τα κάτωθι:

α. Αντίγραφο συμβολαίου για ενοχικές και εμπράγματες δικαιοπραξίες.

β. Αντίγραφο του μεταγραφόμενου τίτλου στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, για τις εμπράγματες δικαιοπραξίες.

Άρθρο 8
Ρυθμίσεις Χρονικών Ορίων
Ως προς τον υπολογισμό των προθεσμιών προς ενέργεια, εφαρμοστέα τυγχάνουν τα καθοριζόμενα στο
Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 9
Λοιποί όροι
1. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα και διευκρινήσεις ή πληροφορίες από τους αιτούντες οι αποκτώντες δικαιώματα από τις δικαιοπραξίες του άρθρου 1, για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με αυτές.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος ευθύνεται για τα έξοδα και τις δαπάνες σχετικά με την δικαιοπραξία. Ούτε οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ούτε τα αρμόδια όργανα των οικείων Υπουργείων ευθύνονται για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες οποιουδήποτε ενδιαφερομένου που αιτείται την χορήγηση άδειας του άρθρου 28 του Ν. 1892/1990.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ