Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. Σχέση εργασίας. Άδειες

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 239/2016
Θέμα
Eρωτάται, αν λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που ορίζει η σχέση εργασίας των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης με το Πυροσβεστικό Σώμα και την έννοια της κατ’ αντιστοιχία εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Δ του π.δ. 210/1992 (Α΄ 99), είναι δυνατή η χορήγηση, στην εν λόγω κατηγορία υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, της κανονικής άδειας (άρθρο 99), της βραχείας άδειας (άρθρο 101), της Α΄ Μακράς αναρρωτικής άδειας (άρθρο 127 π.δ. 210/1992 (Α 99), κατά παραπομπή του άρθρου 102 (αναρρωτική άδεια) του π.δ. 3/2014 (Α΄ 6), της άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρο 102Α), της άδειας κύησης-τοκετού (άρθρο 103), της άδειας ανατροφής τέκνου (άρθρο. 103Α), της άδειας διευκολύνσεων πυροσβεστικού προσωπικού με οικογενειακές υποχρεώσεις και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (άρθρο 104) και της εκπαιδευτικής άδειας (άρθρο 104Α).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Επί του τεθέντος ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Δ ́ Τμήμα) γνωμοδοτεί ομόφωνα, ως εξής:

Είναι δυνατή η χορήγηση, στους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης του Πυροσβεστικού Σώματος, της κανονικής άδειας (άρθρο 99 του π.δ.210/1992, όπως ισχύει), της βραχείας άδειας (άρθρο 101), της άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρο 102 Α παρ.1 και 2), της άδειας ανατροφής τέκνου (άρθρο 103Α), της άδειας διευκολύνσεων πυροσβεστικού προσωπικού με οικογενειακές υποχρεώσεις και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (άρθρο 104).

Δεν είναι δυνατή, η χορήγηση της άδειας κύησης- τοκετού (άρθρο 103) και Α ́ Μακράς αναρρωτικής άδειας (άρθρο 127 π.δ. 210/1992 , κατά παραπομπή του άρθρου 102 του ιδίου π.δ/τος) , δεδομένου ότι εφαρμόζονται σχετικώς οι διατάξεις που αφορούν το προσωπικό που υπάγεται στο ΙΚΑ (ΕΟΠYΥ), ως ασφαλιστικό φορέα.

Τέλος, δεν είναι δυνατή, η χορήγηση της άδειας χωρίς αποδοχές (άρθρο 102 Α παρ.3 και 4) και της εκπαιδευτικής άδειας (άρθρο 104 Α).