Επιδότηση κατανάλωσης φυσικού αερίου για τον Απρίλιο 2022

Η νέα ΚΥΑ για την χορήγηση διπλάσιας επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου για τον Απρίλιο 2022

 

Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/38336/1139 – ΦΕΚ τεύχος Β 1928/19.04.2022
Δεύτερη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/09.02.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β΄ 603).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄603)

Οι παρ. 1-3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333/09.02.2022 «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β΄603) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι οποίες τροποποιήθηκαν με την απόφαση του σημείου 16 του προοιμίου, αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2022.

2. Για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

 
 

3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως