Ηλεκτρονικά η έκδοση βεβαιώσεων μητρώου των φορολογουμένων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, συνεχίζοντας την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, δημιουργεί ψηφιακές Βεβαιώσεις Μητρώου για πολίτες κι επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, από τις 6.7.2023 πολίτες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), βεβαιώσεις, που περιέχουν τα στοιχεία Μητρώου, όπως έχουν διαμορφωθεί από την υποβολή των δηλώσεών τους και αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα τους.

Η διαδρομή που ακολουθείται είναι:

•    Για τους πολίτες «Μητρώο και Επικοινωνία» / «Στοιχεία Φυσικού Προσώπου» / «Έκδοση»
•    Για τις επιχειρήσεις «Στοιχεία Επιχείρησης» / «Συνοπτική Έκδοση» ή «Αναλυτική Έκδοση».

Μέχρι σήμερα, οι φορολογούμενοι, μετά την υποβολή της δήλωσης Μητρώου Δ210 ή Δ211 και τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης, απευθύνονταν στη ΔΟΥ τους για να ζητήσουν την επανεκτύπωσή της σε περιπτώσεις, που αυτή έπρεπε να χρησιμοποιηθεί σε υπηρεσίες εκτός ΑΑΔΕ. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο ζητούνται 40.000 επανεκτυπώσεις βεβαιώσεων από τις ΔΟΥ.

Οι νέες Βεβαιώσεις Μητρώου τρέχουσας εικόνας εκδίδονται αποκλειστικά ψηφιακά, καταργώντας την επανεκτύπωση, φέρουν ψηφιακή σφραγίδα και κωδικό γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code – QR CODE) για την επαλήθευση από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1096/2023), οι ψηφιακές βεβαιώσεις γίνονται υποχρεωτικά δεκτές για κάθε νόμιμη χρήση.

Προσεχώς, οι ψηφιακές Βεβαιώσεις Μητρώου θα συμπληρωθούν και με το ιστορικό μεταβολών των πολιτών κι επιχειρήσεων.

 

Αριθμ. Α.1096 – ΦΕΚ τεύχος Β 4304/05.07.2023
Βεβαιώσεις Μητρώου που εκδίδονται αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Βεβαιώσεις Μητρώου

Με την παρούσα καθορίζονται Βεβαιώσεις Μητρώου, που εκδίδονται αυτοματοποιημένα από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Οι Βεβαιώσεις αυτές περιέχουν πληροφορίες για τον ΑΦΜ φορολογουμένου Φυσικού ή Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης ως ακολούθως:

Α. Βεβαίωση Τρέχουσας Εικόνας Φυσικού Προσώπου/Ατομικής Επιχείρησης

Εκδίδεται βεβαίωση της τρέχουσας εικόνας Φυσικού Προσώπου, η οποία περιέχει τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης και αφορούν σε επωνυμικά στοιχεία, στοιχεία γέννησης και ταυτοποίησης, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, αρμόδια ΔΟΥ και σχέσεις φορολογουμένου. Στην περίπτωση Ατομικής Επιχείρησης η βεβαίωση περιέχει στοιχεία διεύθυνσης έδρας, αρμόδιας ΔΟΥ, διακριτικού τίτλου, έναρξης/διακοπής και κατάστασης επιχείρησης (για επιχειρήσεις με διακοπή εργασιών εμφανίζεται η
τελευταία κατάσταση πριν τη διακοπή), Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ΦΠΑ και Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων εσωτερικού και έδρας αλλοδαπής.

Β. Βεβαίωση Τρέχουσας Εικόνας Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης

Εκδίδεται βεβαίωση της τρέχουσας εικόνας Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης,η οποία περιέχει τα στοιχεία, που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης για το Μη Φυσικό Πρόσωπο ή την Επιχείρηση και αφορούν σε στοιχεία επωνυμίας, διεύθυνσης έδρας, αρμόδιας ΔΟΥ, διακριτικού τίτλου, έναρξης/διακοπής και κατάστασης επιχείρησης (για επιχειρήσεις με διακοπή εργασιών εμφανίζεται η τελευταία κατάσταση πριν τη διακοπή), Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, ΦΠΑ και Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων εσωτερικού και έδρας αλλοδαπής.

Άρθρο 2
Εγκυρότητα Βεβαιώσεων Μητρώου

1. Οι ως άνω βεβαιώσεις φέρουν ψηφιακή σφραγίδα και κωδικό γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code) με τη χρήση του οποίου επαληθεύονται τα στοιχεία της Βεβαίωσης από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Η επαλήθευση αφορά την εγκυρότητα της παραγόμενης βεβαίωσης κατά τον χρόνο έκδοσής της και τίθεται σηματοδότηση, σε περίπτωση που έχουν προκύψει σχετικές μεταβολές στα δεδομένα Μητρώου κατά το χρονικό διάστημα από την έκδοση αυτής μέχρι και τον έλεγχο του κωδικού γρήγορης απόκρισης.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να επιτεθεί η επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης σύμφωνα με τον ν. 1947/1984 (σφραγίδα apostille) από την αρμόδια υπηρεσία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή η επικύρωση από το Τμήμα Επικυρώσεων του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών Απόδημου Ελληνισμού (Κ.Ε.Π.Π.Α.Ε.) του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά περίπτωση, επί των ως άνω εγγράφων που φέρουν κωδικό γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code), προκειμένου να προσκομισθούν από τους ενδιαφερόμενους σε αρχές ξένων Κρατών, η επικύρωση αυτών θα γίνεται από τους ορισθέντες προς τούτο υπαλλήλους της αρμόδιας ΔΟΥ κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων της προς επικύρωση βεβαίωσης.

3. Οι ως άνω, εκδίδονται αποκλειστικά ψηφιακά και γίνονται υποχρεωτικά δεκτές σε κάθε είδους νόμιμη χρήση τους.

Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής της σε ΦΕΚ