Απολυτήρια και πτυχία Ειδικής Αγωγής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Αριθμ. 92245/Δ3 – ΦΕΚ B 1134 – 12.06.2015
Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυχίων σπουδών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης