Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων

Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».

 

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/76/οικ.5694 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1954/19.04.2022

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών»

Πεδίο Εφαρμογής
1. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδι-οίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), μέσω του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 105 του νόμου 4622/2019 (Α’ 133), αναπτύσσει και εφαρμόζει Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» (εφεξής καλούμενο Ειδικό Πρόγραμμα), που απευθύνεται σε υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, καθώς και σε αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.

2. Στόχος του προγράμματος είναι η πλήρωση των θέσεων του διυπουργικού κλάδου Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών για την υποστήριξη ειδικών λειτουργιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα.
β) Το περιεχόμενο του προγράμματος, η διάρκεια και η διαδικασία παρακολούθησης.
γ) Η διαδικασία της εξέτασης και της πιστοποίησης, καθώς και ο τύπος του πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης του Ειδικού Προγράμματος που χορηγείται.

 
Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως εκπαίδευση για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών ορίζεται το σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν τα στελέχη του δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Ειδικό Πρόγραμμα.

2. Ως Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης με τίτλο «Εκπαίδευση των Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών» ορίζεται το ολοκληρωμένο πλαίσιο εκπαίδευσης και απόκτησης απαραίτητων γνώσεων και στρατηγικών διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με σκοπό την τεκμηριωμένη υποστήριξη της πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης στα αντικείμενα των ειδικοτήτων του διυπουργικού κλάδου.

Άρθρο 3
Περιγραφή του Ειδικού Προγράμματος

1. Το Ειδικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις ως εξής:
i. Την Κοινή Φάση Σπουδών και ii. Την Ειδική Φάση Σπουδών

2. Η Κοινή Φάση Σπουδών διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα:
α) Στο Τμήμα Α’, η Κοινή Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε εκατόν πέντε (105) ώρες εκπαίδευσης. Σε αυτό το Τμήμα συμμετέχουν οι απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., ανεξάρτητα από τον φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
β) Στο Τμήμα Β’, η Κοινή Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε διακόσιες δέκα (210) ώρες εκπαίδευσης. Σε αυτό το Τμήμα συμμετέχουν οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους φορείς της γενικής κυβέρνησης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας.

3. Στο τέλος της Κοινής Φάσης Σπουδών διεξάγεται γραπτή εξέταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.

4. Η Ειδική Φάση Σπουδών αναπτύσσεται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες εκπαίδευσης και περιλαμβάνει τρία Τμήματα Ειδικοτήτων, ως εξής: α. Νομοτεχνών, β. Αναλυτών Δημόσιων Πολιτικών, γ. Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής, στα οποία θα συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι που παρακολούθησαν επιτυχώς την Κοινή Φάση Σπουδών των Τμημάτων Α’ και Β’.

5. Κατά τη διάρκεια της Ειδικής αυτής Φάσης δύνανται να εκπονούνται συλλογικές εργασίες από εκπαιδευόμενους/ες και στα τρία Τμήματα Ειδικοτήτων.

6. Στο τέλος της Ειδικής Φάσης Σπουδών του Ειδικού Προγράμματος πραγματοποιείται ενιαία διαδικασία εξέτασης – πιστοποίησης ανά Τμήμα Ειδικότητας και απονέμεται «Πιστοποιητικό παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος εκπαίδευσης για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών».

7. Το Ειδικό Πρόγραμμα σχεδιάζεται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.), σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

8. Η μεθοδολογία του Ειδικού Προγράμματος είναι αυτή της μικτής μάθησης, η οποία συνδυάζει τη διά ζώσης ή τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης με δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

9. Οι εισηγητές/τριες είναι μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και επιλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

10. Η παρουσία των εκπαιδευομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του Ειδικού Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορεί να δικαιολογηθεί απουσία του/της εκπαιδευόμενου/ης για ανώτατο χρονικό διάστημα που ισοδυναμεί με το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ωρών του Ειδικού Προγράμματος.

Άρθρο 4
Θεματικές Ενότητες του Ειδικού Προγράμματος

Το Ειδικό Πρόγραμμα καλύπτει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες: