Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Νέας Φιλοθέης του Δήμου Αθηναίων

Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Νέας Φιλοθέης του Δήμου Αθηναίων (Α ́Αθηνών). (Αριθμ. απόφ. 356/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3726/23.10.2017)

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 30η/28-9-2017 θέμα 14ο)
αποφασίζει:

Η λαϊκή αγορά Ν. Φιλοθέη, του Δήμου Αθηναίων (Α ́ Αθηνών), ημέρα Τρίτη, να λειτουργεί μόνιμα επί της οδού Ιωαννίδη Θεολόγου, από Μεταξά Α. έως Ψαρού.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. απόφ. 356/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3726/23.10.2017)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.