Απόσπαση υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας ή υπαλλήλου νπδδ για συνυπηρέτηση με σύζυγο

Για να επιτραπεί η κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων απόσπαση υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, απαιτείται κατοχή οργανικής θέσης από τον εν λόγω υπάλληλο και τούτο κατά ρητή νομοθετική επιταγή

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αριθμός γνωμοδότησης 309/2016
ΣT ΤΜΗΜΑ

Περίληψη ερωτήματος: Αν επιτρέπεται η απόσπαση της Ε.Α., που υπηρετεί στο Υποκατάστημα Καλαμαριάς του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., στο Υποκατάστημα Υποκατάστημα Αγίας Παρασκευής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., για συνυπηρέτηση με το σύζυγό της, κατ ́ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 2946/2001.

Το θέμα της απόσπασης υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ. για συνυπηρέτηση με τους ή τις συζύγους τους δεν ρυθμίζονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (όπως υπήρχε στο άρθρο 146 του π.δ. 611/1977, Α 198). Υπάρχει μόνο η εκτεθείσα γενική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 68, στην οποία ορίζεται ότι απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ ́ εξαίρεση – και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν – στην οποία (εξαίρεση) μπορεί να υπαχθεί η απόσπαση για συνυπηρέτηση με σύζυγο (πρβλ. ΝΣΚ 598/2002, εκδοθείσα καθ ́ ερμηνείαν τής ταυτοσήμου με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικος παράγραφο 3 του άρθρου 68 του προϊσχύσαντος Υ.Κ. (ν. 2683/1999)].Με τη διάταξη του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 2946/2001 εισάγεται ρύθμιση με την οποία προβλέπεται το δικαίωμα των τακτικών δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι (μεταξύ άλλων και) στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα, κατά προτεραιότητα, και, σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών, σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο / η σύζυγός τους (ΔΕΑ 1394/2013.σκέψη 4).

Η ρύθμιση αυτή, του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 2946/2001, ως ειδική, κατισχύει κάθε άλλης γενικής σχετικής ρύθμισης (ΝΣΚ 431/2002). Με τη διάταξη αυτή παρέχεται, όπως αναφέρεται και στην οικεία εισηγητική έκθεση, μείζων, σε σχέση προς τις γενικές ρυθμίσεις που καταλαμβάνουν γενικώς τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους (ΝΣΚ 251/2010), προστασία της οικογένειας και της οικογενειακής συμβίωσης των εν γένει ενστόλων και λοιπών ως άνω κατηγοριών υπαλλήλων, λόγω των συνεχών μετακινήσεών τους, επιδιώκεται δε η ελαχιστοποίηση των οικογενειακών, κοινωνικών και οικονομικών τους προβλημάτων και επέκεινα η απρόσκοπτη εκτέλεση των δυσχερών καθηκόντων τους (ΝΣΚ 281/2011). Η εξαιρετική αυτή ρύθμιση δικαιολογείται από τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων αυτών, που ενέχει αυξημένες πιθανότητες διάσπασης – και μάλιστα συχνής – της οικογενειακής τους συμβίωσης (ΝΣΚ 251/2010). Για να επιτραπεί όμως η δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 21, παραγράφου 1 του ν. 2946/2001, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, απόσπαση υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, απαιτείται κατοχή οργανικής θέσης από τον εν λόγω υπάλληλο και τούτο κατά ρητή νομοθετική επιταγή.

Απάντηση
Με βάση τα προεκτεθέντα, κατά την ομόφωνη γνώμη του ΣΤ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. δεν επιτρέπεται η απόσπαση της δυνάμει της διάταξης του άρθρου 21, παραγράφου 1 του ν. 2946/2001 της μη κατεχούσης οργανική θέση Ε.Α. από το Υποκατάστημα Καλαμαριάς του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στο Υποκατάστημα Αγίας Παρασκευής του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ως άνω γνωμοδότησης ΝΣΚ 309/2016