Αποτελέσματα της Απογραφής 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας

apografiΑριθμ. ΓΠ-191 – ΦΕΚ Β 698 – 20.03.2014

Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β/28.12.2012) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 3832/2010 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄): «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ως Ανεξάρτητης Αρχής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/08.09.2000) «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ».
3. Την ΓΠ–400/27-8-2012 απόφαση, με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012).
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης.
5. Τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, ο οποίος θεσπίστηκε από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράμματος στις 24 Φεβρουαρίου 2005, όπως αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011 από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε σε ενιαίο κείμενο με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
7. Το Π.Δ. 168/2008 (ΦΕΚ 223/Α΄/04.11.2008) «Διενέργεια Γενικών Απογραφών Οικοδομών-Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών, κατά τα έτη 2010-2011».
8. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης?Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010), όπως ίσχυε κατά την 9η Μαΐου 2011, ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.
9. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών» (ΦΕΚ 106/Α΄/9.05.2011).
10. Τον Ν. 3995/2011 «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών» (ΦΕΚ 166/Α΄/25.07.2011).
11. Τις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων της Χώρας που αφορούν στην ονοματοδοσία των νεοϊδρυθέντων αυτοτελών οικισμών.
12. Την απόφαση με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465/Β΄/28.12.2012) σχετικά με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας.
13. Το γεγονός ότι κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου των συλλεγέντων στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 προέκυψαν μικρές αποκλίσεις από τα αρχικώς δημοσιευμένα στοιχεία.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζει:

Τροποποιούμε την ανωτέρω απόφαση σχετικά με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη Χώρα το διάστημα από 10 έως 24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011, τα οποία αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας, κατά Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική και Τοπική Κοινότητα και οικισμό, όπως αυτά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

ΦΕΚ Β 698 – 20.03.2014 Απογραφή 2011 Μόνιμος Πληθυσμός της Χώρας

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ