Συντελεστής ΦΠΑ 24% από 01-06-2016

Σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 1 του Υποκεφαλαίου Δ ́ του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Πρώτου του νόμου 4389/2016 – ΦΕΚ A 94 – 27.05.2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.5.2016 και επίκειται η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ο συντελεστής ΦΠΑ ορίζεται σε 24% στη φορολογητέα αξία.

Ο νέος συντελεστής ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, από 01/06/2016

Κατόπιν αυτού, οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ είναι οι εξής:
α) ο κανονικός συντελεστής αυξάνεται σε 24%,
β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ παραμένει 13%,
γ) ο υπερμειωμένος συντελεστής για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, παραμένει 6%