Αλλάζει το σχολικό ωράριο των Νηπιαγωγείων ως προς την αποχώρηση

Αλλάζει το σχολικό ωράριο των Νηπιαγωγείων ως προς την αποχώρηση

Αλλαγή στην ώρα αποχώρησης των μαθητών των Νηπιαγωγείων

 

Η ώρα αποχώρησης των μαθητών/μαθητριών που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου επαναφέρεται στις 13:00

 

Αριθμ. Φ7/110913/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4361/21.09.2021
Κατάργηση της υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/13.1.2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και επαναφορά της ώρας αποχώρησης από το Νηπιαγωγείο

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

 
 

Η υπό στοιχεία Φ7/3625/Δ1/13.1.2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση ώρας αποχώρησης Νηπιαγωγείου» (Β ́ 83) καταργείται και η ώρα αποχώρησης των μαθητών/μαθητριών που φοιτούν στο Βασικό Υποχρεωτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου επαναφέρεται στις 13:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του π.δ. 79/2017 (Α ́ 109, διόρθωση σφάλματος Α ́ 112).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως