Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και προϊόντων

Αριθμ. 892 – ΦΕΚ Τεύχος Β 538/22.02.2017
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 181504/2016 υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) – Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του ν. 2939/2001 (Α’179), όπως ισχύουν», (Β’2454).

Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 181504/2016 υπουργική απόφαση (Β’ 2454) τροποποιείται ως εξής:
1) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, η περίπτωση (β) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) τους παραγωγούς που, ήδη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, οι οποίοι υποχρεούνται να εγγραφούν στο Ε.Μ.ΠΑ. μέσα σε 8 μήνες από την έναρξη ισχύος της».
2) Στο άρθρο 9, η περίπτωση (ε) αριθμείται ως παράγραφος 2, οπότε οι προηγούμενες ρυθμίσεις του άρθρου αυτού αριθμούνται ως παράγραφος 1. Η νέα παράγραφος 2 έχει ως εξής:
«2. Η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Παραγωγού στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας καθίσταται υποχρεωτική στο πλαίσιο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν. 4308/2014 (Α’251), όπως εκάστοτε ισχύει.
3) Στο άρθρο 10 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ.:
α) εντάσσεται στα στοιχεία που απαιτούνται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ως προϋπόθεση για τη διάθεση ενός προϊόντος στην ελληνική αγορά και,
β) διασφαλίζει, στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως εκάστοτε ισχύει, το δικαίωμα του παραγωγού για τη συμμετοχή του  σε δημόσιους διαγωνισμούς».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. οικ. 181504 – ΦΕΚ B 2454 – 09.08.2016
Κατάρτιση, περιεχόμενο και σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) – Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής των παραγωγών, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 17 του Ν. 2939/2001 (Α 179), όπως ισχύουν
Στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝκαταρτίζεται και λειτουργεί Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων με την ονομασία «Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ)» και στα αγγλικά «National Producers Register (NPR)», κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7 και 17 του Ν. 2939/2001, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3 (προσθήκη νέας παραγράφου ΣΤ) του άρθρου 2 και με την παράγραφο 3 (προσθήκη νέας παραγράφου 9) του άρθρου 5 αντίστοιχα του Ν. 3854/2010. Στο ΕΜΠΑ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί συσκευασιών και άλλων προϊόντων, οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι για την οργάνωση συστημάτων ή τη συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που αφορούν στη δραστηριότητά τους.