Αποτελέσματα υποψηφίων για θέσεις Γραμματέων Δικαστηρίων

Πίνακες του Α΄ Εισαγωγικού Διαγωνισμού Υποψηφίων Σπουδαστών για την Εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Εκπαιδευόμενων που Πρόκειται να Καταλάβουν Θέσεις Δικαστικών Υπαλλήλων του Κλάδου Γραμματέων των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης

 

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα των υποψηφίων του διαγωνισμού για θέσεις Γραμματέων Δικαστηρίων

Α) Πίνακας Υποψηφίων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

Β) Πίνακας Υποψηφίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

Γ) Πίνακας Υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

ΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ