Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, με σχέση έμμισθης εντολής, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καθώς και των εκάστοτε Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων αυτού

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη Διεύθυνση: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου Ν. Κυκλάδων, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:

Α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

Β) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

Γ) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου, από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής του υποψήφιου στο Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

Δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι, ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση, σε άλλο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα.

Ε) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία τους καθώς και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία ξένων γλωσσών κλπ)

ΣΤ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Η προκήρυξη