Λήγει η προθεσμία αιτήσεων για προσλήψεις στο ΥΠΕΞ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ. Π15-20651) – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 69/08.11.2022
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες, κατ’ αλφαβητική σειρά, ειδικότητες, του π.δ. 101/2021:
• Αεροναυτιλιακά – Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (I.M.O).
• Αναπτυξιακή Πολιτική και Οικονομική Συνεργασία.
• Ε.Ε. – Εξωτερικές Σχέσεις.
• Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, με έμφαση στη χρηματοοικονομική ανάλυση και τη λογιστική παρακο-λούθηση αναπτυξιακών έργων.
• Μετανάστευση και Άσυλο.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο διορισμός τους, θα πρέπει:
α) να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και στην περίπτωση που η ελληνική ιθαγένεια έχει αποκτηθεί με πολιτογράφηση να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών (3) ετών έως την ημερομηνία διορισμού,
β) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων των προκηρυσσόμενων θέσεων,
γ) οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
δ) να μην έχουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 319 του ν. 4781/2021 κωλύματα διορισμού και
ε) να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

2. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί υποψήφιοι, οι οποίοι:
α) έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους, κατά το έτος της προκήρυξης. Για τη συμπλήρωση
του ανωτέρω ορίου ηλικίας ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου,
β) κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ της προκήρυξης),
γ) κατέχουν είτε
(i) μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που απαιτείται από την ειδίκευση, με πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσής τους, είτε
(ii) διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που απαιτείται από την ειδίκευση, με τριετή επαγγελματική εμπειρία στην ειδίκευση της προκηρυσσόμενης θέσης (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ της προκήρυξης),
δ) γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα (Τα σχετικά με την απόδειξη της γνώσης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της προκήρυξης).
Σημείωση: Τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού πρέπει να συντρέχουν, τόσο κατά το χρόνο υποβολής των σχετικών αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων, αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Α’, ως Πρόεδρο, και μέλη έναν υπάλληλο του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, με βαθμό τουλάχιστον Εμπειρογνώμονα – Συμβούλου Α’, και έναν Ομότιμο Καθηγητή ή μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., με επιστημονικό πεδίο ειδίκευσης συναφές με την ειδικότητα της προκηρυσσόμενης θέσης.

2. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται, κατόπιν γραπτής και προφορικής εξέτασης, σε θέματα σχετικά με την ειδικότητα της προκηρυσσόμενης θέσης. Κατά την προφορική εξέταση, αξιολογείται επίσης η αναλυτική, συνθετική και κριτική ικανότητα των υποψηφίων, οι γνώσεις και η εμπειρία τους και εκτιμάται η δυνατότητα τους να ανταποκρίνονται στην άσκηση των καθηκόντων της θέσης.

3. Πριν τη διεξαγωγή του διαγωνιστικού σκέλους της αξιολόγησης, η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων ελέγχει τα απαιτούμενα από την προκήρυξη ειδικά προσόντα των υποψηφίων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΕΝΟΤΗΤΑ 2), βάσει των υποβληθέντων δικαιολογητικών, και αποκλείει όσους δεν τα διαθέτουν από την περαιτέρω διαδικασία.

  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι υποψήφιοι που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά αναγρά-φονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’, υποβάλλουν την ειδική αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], με θέμα «Για τον διαγωνισμό του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων» από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε Φ.Ε.Κ. μέχρι και την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00.

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/kladosempeirognomonon/

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

 

Η Προκήρυξη

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης