Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΔΣΕΝ-ΣΠΜ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΔΣΕΝ-ΣΠΜ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΩΣΤΙΚΩΝ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΣΕΝ / ΣΠΜ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)Η ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προτίθεται να προσλάβει για το εκπαιδευτικό έτος 2018- 2019 λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Β.Δ. 631/72, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 81 και 137 του ν.4504/2017,ως ισχύουν, σε συνδυασμό με αυτές του Β.Δ. 631/72, με της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1943/91, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.2190/1994 και σύμφωνα με την αριθμ. 2904.4/44430/2018 Εγκριτική Απόφαση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1Ο ωρομίσθιους καθηγητές για να διδάξουν μαθήματα της ειδικότητας ως εξής :

α) Μέχρι τρεις (03) Πλοίαρχοι Α΄Τάξης Ε.Ν.

β) Δύο Πλοίαρχοι Β΄Τάξης Ε.Ν.

γ) Ένα (01) Βοηθό πρακτικών εφαρμογών (Πλοίαρχος Γ΄Τάξης Ε.Ν. ή Ναύκληρος).

δ) Έναν Ιατρό.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Ανακοίνωσης στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου, ήτοι μέχρι και την 07/07/2018, να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στη ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης – Ταχ. Κώδικας 57004) την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ, είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε από τη Γραμματεία της Σχολής)