Προσλήψεις ΕΠΟΠ Πολεμικής Αεροπορίας. Γραμματικές γνώσεις

Αριθμ. Φ. 340/ΑΔ.1159/Σ.222 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1152/01.03.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.340/ΑΔ.7513/ΔΣ.1328/29-12-2020 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός επιπέδου γραμματικών γνώσεων κατά ειδικότητες των Επαγγελματιών Οπλιτών της Πολεμικής Αεροπορίας.» (Β’ 6010).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.340/ΑΔ. 7513/ΔΣ 1328/29-12-2020 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Στην υπό στοιχεία Φ.340/ΑΔ. 7513/Σ.1328/29-12-2020 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στο Τμήμα 2 του άρθρου 1 προστίθεται παράγραφος 19 και ως εξής:

«19. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Εμπειρίας Κλιβάνων» (ΟΗΕΚ)
α. Πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής ή
β. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με ειδικότητα Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων.»

2. Στο Τμήμα 2 του άρθρου 1 προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:

«20. Συντηρητής Θόλου Ραντάρ (ΟΣΘΡ)
α. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) ειδικότητας Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Κτιριακών Έργων, ή
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Μηχανικός Δομικών Έργων-Κατασκευών, ή
Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο “καλή γνώση”.

3. Στο Τμήμα 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 11 ως εξής:

«11. Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων (ΟΒΧΕ)
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Χημείας ή Τμήματος Ε- πιστήμης των Υλικών ή ΤΕΙ Τμήματος Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ή Τεχνολογίας Τροφίμων, ή
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Τεχνικού Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών ή Παρασκευαστή Χημείου, ή
γ. Πτυχίο ΕΠΑΣ ειδικότητας Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών.

Για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο “καλή γνώση”.
Επιπλέον, για κάθε επίπεδο γραμματικών γνώσεων απαιτείται η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα της επεξεργασίας κειμένου, των υπολογιστικών φύλλων, των υπηρεσιών διαδικτύου, των παρουσιάσεων και των βάσεων δεδομένων.».

4. Στο Τμήμα 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 11 ως εξής:

«11. Οικονομικός Ταμειακός (ΟΟΙΤ)
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσια Οικονομική ή
β. Πτυχίο, ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ή
γ. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Διοίκησης και Οικονομίας του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας ή Υγείας ειδικότητας Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας ή Στελέχους Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου ή του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ειδικότητας Διοικητικού και Οικονομικού Στελέχους Επιχειρήσεων ή Ειδικού Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ή Ειδικού Φοροτεχνικού Γραφείου ή Ειδικού Κοστολόγησης στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία ή Στελέχους Κοστολόγησης στη Βιομηχανία – Βιοτεχνία, ή
δ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΕΠΛ, ΤΕΛ ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης Β’ ή Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή ειδικότητας Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών του τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή Διοίκησης και Οικονομίας ή ειδικότητας Υπαλλήλων Διοικητικών Καθηκόντων ή ειδικότητας Στελέχους Οικονομικών Υπηρεσιών του Κλάδου Οικονομίας ή Υπαλλήλου Λογιστηρίου του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή Υπαλλήλου Διοίκησης του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης.».

5. Στο Τμήμα 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Βοηθός Φαρμακείου (ΟΒΦΑΡ)
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθός Φαρμακείου ή απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας Βοηθού Φαρμακείου του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών ή Υγείας και Πρόνοιας ή Υγείας και Πρόνοιας και Ευεξίας.».

 
 

 

6. Στο Τμήμα 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Βοηθός Βιοπαθολογίας (ΟΒΒΙΟ)
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων ή Βιοϊατρικών Επιστημών του τομέα Ιατρικών Εργαστηρίων ή
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ή
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΕΠΑΛ ή ΤΕΕ ειδικότητας Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων ή Ιατρικών Εργαστηρίων του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών ή Υγείας και Πρόνοιας.».

7. Στο Τμήμα 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Βοηθός Ακτινολόγου (ΟΒΑΚΤ)
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τμήματος Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας ή Βιοϊατρικών Επιστημών τομέα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας ή
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας Βοηθός Ακτινολογίας και Ραδιολογίας του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, ή
γ. Απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο ΤΕΕ ειδικότητας Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων του τομέα Υγείας και Πρόνοιας.».

8. Στο Τμήμα 3 του άρθρου 1 προστίθεται παράγραφος 19 ως εξής:

«19. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή (ΟΒΦΘ)
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Τμήματος Φυσικοθεραπείας (πρώην ΤΕΙ) ή
β. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), ειδικότητας Βοηθού Φυσικοθεραπευτή ή
γ. Απολυτήριο τίτλο ή πτυχίο ΕΠΑΛ ειδικότητας Βοηθού Φυσικοθεραπευτή του τομέα Υγείας-ΠρόνοιαςΕυεξίας.».

9. Στο Τμήμα 3 του άρθρου 1 προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:

«20. Βοηθός Οδοντιάτρου (ΟΒΟΔ)
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ειδικότητας Βοηθού Οδοντίατρου.»

10. Στο άρθρο 2 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Όπου στις διατάξεις της παρούσας ορίζεται ως προσόν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ, γίνεται δεκτή εναλλακτικά, η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης