Εισαγωγή 900 καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ Τουρισμού 2015-2016

Εισαγωγή 900 καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ Τουρισμού 2015-2016

Προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζόμενων στα ΙΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016

 Προκηρύσσεται η εισαγωγή εννιακοσίων (900) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τις παρακάτω ειδικότητες ανά Μονάδα Κατάρτισης, όπως αυτές καθορίστηκαν στην υπ’ αρ. 16994/11.8.2015 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2015-2016» ως εξής:

Α. Ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής -Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία): Άτομα 400 – Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. ΙΕΚ Αναβύσσου Αττικής (75 άτομα) Πρωινά τμήματα
2. ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
3. ΙΕΚ Πειραιάς Θεσσαλονίκης (75 άτομα) Πρωινά τμήματα
4. ΙΕΚ Ρόδου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
5. ΙΕΚ Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα 1 Απογευματινό τμήμα
6. ΙΕΚ Γαλαξιδίου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
7. ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης (25 άτομα) Πρωινό τμήμα
8. ΙΕΚ Κέρκυρας (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

Β. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) : Άτομα 400 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. ΙΕΚ Αναβύσσου Αττικής (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
2. ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
3. ΙΕΚ Πειραιάς Θεσσαλονίκης (75 άτομα) Πρωινά τμήματα
4. ΙΕΚ Ρόδου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα
5. ΙΕΚ Κέρκυρας (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
6. ΙΕΚ Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα 1 Απογευματινό τμήμα
7. ΙΕΚ Γαλαξιδίου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα
8. ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

Γ. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής: Άτομα 100 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. ΙΕΚ Αναβύσσου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα
2. ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (25 άτομα) Πρωινό τμήμα
3. ΙΕΚ Θεσσαλονίκης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στις ειδικότητες των ΙΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
i. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος
ii. Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης
iii. Αλλοδαποί υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Γενικού, Επαγγελματικού Λυκείου ή
Επαγγελματικής Σχολής ή άλλου ισότιμου Σχολείου.

Η φοίτηση στα ΙΕΚ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού παρέχεται δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, από τη Δευτέρα 07/09/2015 έως και την Παρασκευή 25/09/2015, από τις 9.30 π.μ μέχρι τις 15.00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Η προκήρυξη (ΑΔΑ: 648Ζ465ΦΘΘ-ΘΞ1)