Προκήρυξη διαγωνισμού για Δικαστικούς Πληρεξουσίους στο ΝΣΚ

Αριθμ. απόφ. 500 – ΦΕΚ τεύχος Γ 3108/27.11.2023
Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση τριάντα οκτώ (38) κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
αποφασίζουμε:

Α. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση τριάντα οκτώ (38) κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, οι οποίοι θα διοριστούν με τον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξούσιου.

Β. Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024.

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, το οποίο θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (https://www.nsk.gr).

2. Η διαδικασία, το εξεταστικό κέντρο διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αφορά στους υποψήφιους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (https://www.nsk.gr).

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
3. Στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι:
i) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4831/2021,
α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο, β) ήταν ή είναι δικηγόροι ή είναι δικαστικοί λειτουργοί, γ) έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, όπως αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4831/2021, δ) έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 85/2022 (Α’ 232) και ii) στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4831/2021.

4. Τα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού και κατά τον χρόνο του διορισμού. Το προσόν της ηλικίας πρέπει να υπάρχει κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού (παρ. 4 του άρθρου 37).

5. Τα κωλύματα διορισμού δεν πρέπει να υπάρχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού και κατά την ημέρα του διορισμού (παρ. 2 του άρθρου 38).

6. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής πύλης e-υπηρεσίες

https://www.nsk.gr/web/nsk/e-services

της ιστοσελίδας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έως τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

 

Η σύνδεση στην ανωτέρω πλατφόρμα και η ταυτοποίηση των υποψηφίων γίνεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.

Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και με αυτήν υποβάλλονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων:

α) Υπεύθυνη δήλωση, η οποία απευθύνεται προς την Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.: i. Για τη μη συνδρομή των αναφερομένων στις περ. β) έως θ) της παρ. 1 του άρθρου 38 και του άρθρου 39 του ν. 4831/2021 κωλυμάτων, ii. για την εγκυρότητα και γνησιότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και iii. για την ενημέρωση του υποψηφίου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Ν.Σ.Κ. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά και όχι χειρόγραφα και στη συνέχεια να βεβαιωθεί ψηφιακά από τον ίδιο τον υποψήφιο, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (docs.gov.gr), με επιλογή της ενέργειας: «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου». Σε περίπτωση διορισμού τα οικεία πιστοποιητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των ανωτέρω κωλυμάτων θα προσκομισθούν με μέριμνα του επιτυχόντος υποψηφίου σε προθεσμία που θα ταχθεί από το Ν.Σ.Κ.

β) Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ή πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο αρμόδιας ελληνικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η αιτών/ούσα είναι ομογενής και εμπίπτει στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4831/2021.

δ) Πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η αιτών/-ούσα ήταν ή είναι δικηγόρος και εάν τυχόν του/της έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές. Για τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από το οποίο να προκύπτουν, η ιδιότητα, ο χρόνος υπηρεσίας και εάν τυχόν του/της έχουν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές.

ε) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 3δ) της παρούσας.

στ) Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής υγείας που έχει εκδοθεί από παθολόγο ή γενικό ιατρό, κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς υπαλλήλους. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κάποιου υποψηφίου, εξετάζεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του Λειτουργού του Ν.Σ.Κ. Εφόσον πιστοποιηθεί η υγεία και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

ζ) Πρόσφατο πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από ψυχίατρο (ειδικότητα ψυχιάτρου), που υπηρετεί με το βαθμό του Διευθυντή σε ψυχιατρική κλινική κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου.

η) Τυχόν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
Τα δημόσια ή ιδιωτικά ξενόγλωσσα έγγραφα (ενδεικτικά τίτλοι, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις που απαιτούνται από την προκήρυξη) πρέπει να κατατεθούν μαζί με νόμιμη επικύρωση και νόμιμη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

θ) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ για τους άνδρες, από το οποίο να προκύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.

Ως πρόσφατο πιστοποιητικό, για κάθε περίπτωση εκ των ανωτέρω, νοείται εκείνο που έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

7. Με την οριστική υποβολή της αίτησης γνωστοποιείται στον/στην αιτούντα/-ούσα ο αριθμός ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης. Ο αριθμός αυτός πρωτοκόλλου που θα λάβει η αίτηση αποτελεί και τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό του κάθε υποψηφίου.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι και τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών, καθώς και υπόδειγμα της υπό στοιχείο 6α) Υπεύθυνης δήλωσης σε επεξεργάσιμη μορφή, θα αναρτηθούν αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (https://www.nsk.gr).

Δ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
8. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
α) Συνταγματικό Δίκαιο, β) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, γ) Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, δ) Φορολογικό Δίκαιο, ε) Αστικό Δίκαιο στ) Εμπορικό Δίκαιο, ζ) Πολιτική Δικονομία, Αναγκαστική και Διοικητική Εκτέλεση, η) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

Ε. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
9. Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια: προκριματικό (γραπτά) και τελικό (προφορικά). Η ικανότητα των διαγωνιζόμενων βαθμολογείται από κάθε μέλος της Επιτροπής, με τους βαθμούς από το μηδέν (0) έως το είκοσι (20), σε ακέραια μονάδα και τέταρτα της μονάδας.

10. Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στα παρακάτω μαθήματα του άρθρου 43 του ν. 4831/2021, κατανεμημένα σε τρεις (3) ενότητες:
α) Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία, Αναγκαστική Εκτέλεση και Διοικητική Εκτέλεση. Η εξέταση διεξάγεται σε διαφορετική ημέρα για καθεμία από τις τρεις (3) ενότητες μαθημάτων. Ο υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσέλθει για οποιονδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξέτασης ενός από τα μαθήματα του προκριματικού σταδίου, δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Γίνονται δεκτοί στο τελικό προφορικό στάδιο του διαγωνισμού όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες δώδεκα (12) και σε καμία κάτω από δέκα (10).

11. Το τελικό-προφορικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού στα μαθήματα του άρθρου 43 του ν. 4831/2021. Μετά από την εξέταση του υποψήφιου, κάθε μέλος της Επιτροπής τον βαθμολογεί για τη συνολική του επίδοση. Ο μέσος όρος των τριών (3) βαθμών αποτελεί τον τελικό βαθμό της προφορικής εξέτασης κάθε υποψηφίου.

12. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης ογδόντα τοις εκατό (80%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης είκοσι τοις εκατό (20%). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό.

13. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στην τελική βαθμολογία, ο υποψήφιος, που έχει διδακτορικό τίτλο νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, προηγείται όσων έχουν μεταπτυχιακό τίτλο νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αυτός με μεταπτυχιακό τίτλο προηγείται όσων δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα. Στην περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα ή τα διαθέτουν περισσότεροι, προηγείται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση του μαθήματος της ενότητας «Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία». Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι που εξακολουθούν να ισοβαθμούν, η σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή, στην οποία καλούνται να παρευρεθούν οι υποψήφιοι αυτοί.
ΣΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

14. Για τη σειρά κατάταξης καταρτίζεται πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων όπου κατατάσσονται οι διαγωνισθέντες, με βάση την τελική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Πίνακας επιλαχόντων δεν καταρτίζεται σε καμία περίπτωση.

15. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διορίζονται στον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξούσιου οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη βαθμολογία, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των κενών θέσεων, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Θέσεις που δεν πληρούνται λόγω μη αποδοχής του διορισμού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, καλύπτονται στον επόμενο, μετά διετία διαγωνισμό.

16. Η διαδικασία του διαγωνισμού και διορισμού κα-θορίζεται με λεπτομέρεια στα άρθρα 37 έως και 52 του ν. 4831/2021 (Α’ 170).

Ζ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
17. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) συλλέ-γει και περαιτέρω επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019, μόνον εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο στην άσκηση από το Ν.Σ.Κ. των αρμοδιοτήτων του στο πλαίσιο διεξαγωγής του διαγωνισμού και τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ανωτέρω. Ενημερωτικό Σημείωμα περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα αναρτηθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ν.Σ.Κ.

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης