ΑΣΕΠ. Πλήρωση 11 θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 3Ε/2016) – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 11/21.11.2016
Πλήρωσης έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του N. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α/1994), όπως ισχύει

Αιτήσεις μέχρι 28-12-2016

Πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω «ΠΙΝΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

ΕΕΠ ΝΟΜΙΚΟΙ θέσεις 9

ΕΕΠ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ θέσεις 2

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη