Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός νέων δικηγόρων 2019. Πληρωμή πρώτης διανομής

Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός νέων δικηγόρων 2019. Πληρωμή πρώτης διανομής

Ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος πρώτης διανομής του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων 2019ΔΣΑ Ανακοίνωση

Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων, ποσοστό 25% στο ποσό παρακράτησης υπέρ ΔΣΑ των γραμματίων προκαταβολής εισφορών,  χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με συνολικό χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη  (εγγραφή από 1/7/2012 έως 30/06/2019), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48720 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1193/3-8-2004) στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής.

Το καθαρό ποσό του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων Α’ εξαμήνου 2019 είναι 230 ευρώ (Μικτό: 270,59 € – 15% φόρος* 40,59 ευρώ) = 230 ευρώ και η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς θα γίνει την 27/6/2019, ημέρα Πέμπτη