Αποζημίωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών Μαθητείας ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ

Αποζημίωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών Μαθητείας ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ

Καθορισμός αποζημίωσης των επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών που μπορούν να απασχολούνται στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας
Αριθμ. 114 – ΦΕΚ Τεύχος Β 81/23.01.2019
Καθορισμός αποζημίωσης επιμορφωτών εκπαιδευτικών και εποπτών στο πλαίσιο της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ», κωδ. ΟΠΣ 5005892, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό αποζημίωσης των επιμορφωτών εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχολούνται στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ11/97153/Δ4/13.6.2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2230/τ.Β/14.6.2018), στο ποσό των 20,00 ευρώ ανά διδακτική ώρα.

2. Τον καθορισμό αποζημίωσης των εποπτών της σχολική μονάδας στην οποία υλοποιείται το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη Μαθητείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ11/97153/Δ4/13.6.2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2230/τ.Β/14.6.2018), στο ποσό των 30,00 ευρώ ανά ημέρα.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.