Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών που επιτάσσονται στο ΕΣΥ

Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών που επιτάσσονται στο ΕΣΥ

 

Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 22411 – ΦΕΚ τεύχος Β 2076/27.04.2022
Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, για την κάλυψη των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) και της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Ορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) και της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) για την κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ευρώ (2.200 €) μηνιαίως.

2. Ορίζουμε την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) και της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) και οι οποίοι απασχολούνται δεκαπέντε (15) ημέρες εντός του χρονικού διαστήματος επίταξης των υπηρεσιών τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στο καθαρό ποσό των χιλίων εκατό (1.100 €) μηνιαίως.

3. Οι ανωτέρω δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμ-μα εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής, στην οποία εντάσσονται από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με αποζημίωση ίση με αυτή του Επιμελητή Β’, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

4. Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών των παρ. 1 και 2 είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

5. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων που θα στελεχώσουν οι ιατροί, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή Α.Λ.Ε. 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω ισόποσης επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας. Η ισχύς της παρούσας καταλαμβάνει και τους ιατρούς που έχουν επιταχθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου μόνου των υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.72207/18-11-2021 και Γ.Π./οικ.551/5-1-2022 κοινών αποφάσεων του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β’ 5355 και Β’ 9 αντιστοίχως).

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της υπό στοιχεία Γ.Π./ οικ.72207/18-11-2021 (Β’ 5355) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας