Αποζημίωση στους γραμματείς των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού

Αριθ. 18998 – ΦΕΚ Β 1235 – 15.05.2014

Καθορισμός ειδικής αποζημίωσης στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού που συστάθηκαν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 24ης Μαΐου 2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
OIKONOMIKΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 29 και 134 παρ. 1 του ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) όπως ισχύει.
β) του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 89)
γ) του άρθρου 19 παρ. 10 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α΄) και του άρθρου 58 παρ. 10 του ν.4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-EΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄)
δ) του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄)
ε) του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ 63/2005, ΦΕΚ 98Α΄).
ζ) Την υπ’ αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).
2. Την ανάγκη για την σωστή λειτουργία των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων που έχουν συσταθεί στο εξωτερικό για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, στις 24 Μαΐου 2014, των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του Ειδικού Φορέα 07-130 «ΕΚΛΟΓΕΣ» και ΚΑΕ 5262, οικονομικού έτους 2014, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε πέντε χιλιάδες εξακόσια δέκα ευρώ (5.610,00 €).
4. Την υπ’ αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής αποζημίωσης στους γραμματείς των εφορευτικών επιτροπών των εκλογικών τμημάτων του εξωτερικού που συστάθηκαν για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων που διαμένουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της 24ης Μαΐου 2014.

2. Καθορίζουμε την ειδική αποζημίωση για κάθε γραμματέα εφορευτικής επιτροπής εκλογικού τμήματος στο ποσό των εκατόν δέκα ευρώ (110,00 €), πληρωτέο σε ευρώ ή ισότιμο ποσό ξένων νομισμάτων και σαν δικαιολογητικό πληρωμής, την πράξη εκτέλεσης καθηκόντων από την Εφορευτική Επιτροπή.

3. Το Υπουργείο Εξωτερικών, προς το οποίο κοινοποιείται η απόφαση αυτή, παρακαλείται να μεριμνήσει για την πληρωμή της αποζημίωσης που καθορίζεται από τις διπλωματικές του υπηρεσίες που έχουν τις έδρες τους στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η απαιτούμενη δαπάνη για την καταβολή της ανωτέρω ειδικής εκλογικής αποζημίωσης, θα βαρύνει την πίστωση του Ειδικού Φορέα 07-130 “ΕΚΛΟΓΕΣ” και Κ.Α.Ε. 5262 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014. Η μεταβίβαση της απαιτούμενης πίστωσης θα γίνει από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει σχετικού εγγράφου τoυ Υπουργείου Εξωτερικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ