Αριθμός θέσεων υποτροφιών του ΙΚΥ

Αριθμ. 138826/Z1 – ΦΕΚ τεύχος Β 7003/13.12.2023
Καθορισμός αριθμού θέσεων υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και αναπροσαρμογή ποσών υποτροφίας σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), για τα ακαδημαϊκά έτη 20242025, 2025-2026, 2026-2027, με τροποποίηση της υπό στοιχεία 21608/Η1/09.02.2017 (Β’ 473) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των θέσεων υποτροφιών σε Έλληνες ερευνητές, υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.), για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 ως ακολούθως:

α) Επτά (7) κατ’ ακαδημαϊκό έτος θέσεις υποτροφιών υποψηφίων διδακτόρων στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε Έλληνες ερευνητές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.

β) Μία (1) κατ’ ακαδημαϊκό έτος θέση μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. με τίτλο «Hellenic Ministry of Education, Research and Religious Affairs – Max Weber Scholarships» στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας.

2. Το Κεφάλαιο Ζ. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ» της υπό στοιχεία 21608/Η1/09-02-2017 (Β’ 473) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής με ισχύ από 01.01.2024:
«Το ύψος των οικονομικών παροχών του προγράμματος ανά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης ορίζεται ως ακολούθως:

I. Τροφεία υποψηφίων διδακτόρων: Ποσό ύψους χιλίων πεντακοσίων πέντε ευρώ (€ 1.505,00) μηνιαίως. Χορηγείται για την κάλυψη μέρους των δαπανών διαβίωσης και καταβάλλεται, μηνιαίως ή κατά προτίμηση τριμηνιαίως, στους υποτρόφους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι.Φ. και παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο.

II. Δαπάνες ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υποψηφίων διδακτόρων: Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) ετησίως κατ’ ανώτατο όριο για την κάλυψη μέρους της ενδεχόμενης δαπάνης ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Χορηγείται στους υποτρόφους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι.Φ., παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο και δεν διαθέτουν κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από φορέα δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης. Καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους σπουδών, βάσει παραστατικού που αποδεικνύει την καταβολή, το πραγματικό κόστος και το διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

III. Δαπάνες πρώτης εγκατάστασης υποψηφίων διδακτόρων: Ποσό ύψους επτακοσίων ευρώ (€700,00). Χορηγείται άπαξ μετά την έναρξη της υποτροφίας, ως κατ’ αποκοπή ποσό, για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης στον τόπο σπουδών.

IV. Τροφεία μεταδιδακτόρων: Ποσό ύψους χιλίων οκτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€1.815,35) μηνιαίως. Χορηγείται για την κάλυψη μέρους των δαπανών διαβίωσης και καταβάλλεται, μηνιαίως ή κατά προτίμηση τριμηνιαίως, στους υποτρόφους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης «Max Weber postdoctoral programme» του Ε.Π.Ι.Φ. και παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο.

V. Δαπάνες πρώτης εγκατάστασης μεταδιδακτόρων: Ποσό ύψους επτακοσίων ευρώ (€700,00). Χορηγείται άπαξ μετά την έναρξη της υποτροφίας ως κατ’ αποκοπή ποσό, για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης και εισιτηρίων αναχώρησης και επιστροφής.

Οι ανωτέρω οικονομικές παροχές αφορούν τα μεικτά ποσά (πριν την παρακράτηση των νομίμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ενδεχόμενων τραπεζικών εξόδων) που χορηγούνται στον Υπότροφο»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης