Ο ΟΠΕΚΑ αρμόδιος για το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα»

Ο ΟΠΕΚΑ αρμόδιος για το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα»

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτει την υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση του προγράμματος με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής-συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα) σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ως Φορέα υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισηςΑριθμ. Δ14/οικ.21446/488 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1299/12.04.2018
Ανάθεση της διαχείρισης του προγράμματος με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής – συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα) σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναθέτει την υλοποίηση, εκτέλεση και διαχείριση του προγράμματος με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής-συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα) σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ως Φορέα υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης (εφεξής Φορέας).

Επέκταση του Προγράμματος «Σχολικά γεύματα»

Άρθρο 2
Ο ΟΠΕΚΑ, ως Φορέας του προγράμματος:
α) μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού για τις ανάγκες χρηματοδότησης του προγράμματος,
β) αναλαμβάνει την υλοποίηση όλων των σταδίων σχεδιασμού, προκήρυξης και διενέργειας  διαγωνισμών επιλογής αναδόχων για τα σχολεία των συμμετεχόντων δήμων, σύμφωνα με τους όρους και  διαδικασίες που προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί Προμηθειών Δημοσίου,
γ) αναλαμβάνει τη σύνταξη των συμβάσεων με τους Αναδόχους και την διαβίβασή τους προς υπογραφή στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δ) αναλαμβάνει την εκτέλεση των συμβάσεων που υπογράφονται με τους αναδόχους στους οποίους κατακυρώνονται οι προμήθειες (παρακολούθηση εκτέλεσης, παραλαβή παραδοτέων, επιβολή κυρώσεων, ποινικών ρητρών και ό,τι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την ολοκλήρωση της προμήθειας),
ε) συστήνει την απαιτούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος,
στ) διενεργεί την εκκαθάριση της δαπάνης και την πληρωμή των αναδόχων,
ζ) εντοπίζει τυχόν προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυσή τους, εφόσον έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
η) συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος,
θ) υποβάλλει προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έκθεση προόδου, σε μηνιαία βάση που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: τον αριθμό των σχολικών γευμάτων που διανεμήθηκαν ανά σχολείο και Δήμο, το ενδεικτικό κόστος αυτών, τα τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν και τις ενέργειες που απαιτήθηκαν για την επίλυσή τους και όποια άλλη πληροφορία κρίνεται κάθε φορά ως απαραίτητη.Άρθρο 3
Ο ΟΠΕΚΑ ενεργεί ως εντολοδόχος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων από τον κωδικό επιχορήγησης 2492 του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον κωδικό αριθμό εξόδων 2861 του προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 4
Η εφαρμογή του Προγράμματος με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον Φορέα το φυσικό και αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο του Προγράμματος που έως τη δημοσίευση της παρούσας τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχό της.
Τυχόν εκκρεμείς στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής διαδικασίες υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος κατά τη δημοσίευση της παρούσας υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.