ΑΣΕΠ 10Κ/2017. Πρόσληψη 76 ατόμων στην ΑΔΜΗΕ

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 10Κ/2017 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 27/04.08.2017
Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Αιτήσεις από 29-08-2017 έως 13-09-2017

Θέσεις:
Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δέκα εννέα (19) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α), ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές (Τ1/Ζ), ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α), ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α), ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β) και ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ1/Α).

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα (10) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α), ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και Μηχανικοί Αυτοματισμού (Τ3/Δ), ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος (Τ3/Ω) και ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής (Τ3/Ζ).Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), σαράντα επτά (47) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α), ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τ4/Γ), ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Τ4/Β), και ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Τ4/Ι).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Η προκήρυξη

Πίνακας Θέσεων

Αριθμ.15039/01/2017 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 28/10.08.2017
Τροποποίηση προκηρύξεως 10Κ/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 27/04.08.2017 τ.ΑΣΕΠ.
ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
Την υπ’ αριθμ. 10Κ/2017 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 27/4.8.2017 (τ. ΑΣΕΠ) και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76)
θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) ως εξής:

Στη σελίδα 712 του ανωτέρω Φ.Ε.Κ., στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ η παράγραφος 2.γ:
γ) από το έτος 1977 έως και το έτος 1996 οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ (κωδ. θέσεων 301-308) ήτοι του κλάδου Τεχνικών (Τ4) ειδικοτήτων: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (σύμφωνα με την ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/51/16638/14.7.2016, ΦΕΚ 2243/20.7.2016/τ.Β ́).
Αντικαθίσταται στο ορθό:
γ) από το έτος 1977 έως και το έτος 1996 οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΔΕ (κωδ. θέσεων 301-318) ήτοι του κλάδου Τεχνικών (Τ4) ειδικοτήτων: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ-ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (σύμφωνα με την ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/51/16638/14.7.2016, ΦΕΚ 2243/20.7.2016/τ.Β ́).

Η τροποποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ