ΑΣΕΠ 14Κ/2017. Πρόσληψη 99 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/2017 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 35/20.10.2017
Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» ΝΠΙΔ

Αιτήσεις από 13-11-2017 έως 28-11-2017

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» ΝΠΙΔ ως κατωτέρω:

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δύο (2) θέσεις,
Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτικής.

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πενήντα έξι (56) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Νοσηλευτικής και ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας.

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα μία (31) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Νοσηλευτικής και ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων.

Δ ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δέκα (10) θέσεις,
Κλάδου/Ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ:
Το νοσηλευτικό, το επιστημονικό μη ιατρικό, το διοικητικό, και το λοιπό βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» προσφέρουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης. Η φροντίδα Υγείας επεκτείνεται στην προληπτική ιατρική, στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, σε πρωτοποριακές υπηρεσίες και λειτουργίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη, στην  εισαγωγή καινοτόμων ιατρικών πρακτικών, στη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α ́ της παρούσης, και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο: «Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 13 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Η Προκήρυξη και Οι θέσεις ανά κλάδο /ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης (Πίνακας Θέσεων).