ΑΣΕΠ 1Ε/2022. Πρόσληψη επιστημόνων σε δημόσιες υπηρεσίες

ΑΣΕΠ 1Ε/2022. Προκήρυξη για προσλήψεις επιστημόνων σε δημόσιες υπηρεσίες

 

ΑΣΕΠ 1Ε/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 22/21.04.2022
1Ε/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων και ειδικότερα δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης), μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και δύο (2) θέσεων Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Αιτήσεις από 18 Μαΐου 2022 έως 3 Ιουνίου 2022

 

Πλήρωση συνολικά έξι (6) θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4765/2021(Α ́ 6), όπως ισχύει και ειδικότερα:

– Δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

– Μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης),

– Μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,

– Δύο (2) θέσεων Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 
 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 18 Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 3 Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ
Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ / ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΩΝ)
1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
4. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
II. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́:ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́: ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
/
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́:ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ́: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ́: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Ε/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 22/21.04.2022