Πρόσληψη πτυχιούχου νομικής στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Πρόσληψη πτυχιούχου νομικής στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Προκήρυξη πρόσληψης υπευθύνου προστασίας δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης υπευθύνου/υπεύθυνης προστασίας δεδομένων (βαθμός AD9 — AD12) και να καταρτίσει εφεδρικό πίνακα των υποψηφίων που θα θεωρηθούν οι πλέον κατάλληλοι για τη θέση, σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης»).

Ο μηνιαίος βασικός μισθός πρόσληψης στους βαθμούς AD9 και AD12 (κλιμάκιο 1) ανέρχεται επί του παρόντος σε 8.002,30 και 11.590,57 ευρώ αντιστοίχως.

Στον μισθό αυτό, ο οποίος υπόκειται σε ενωσιακό φόρο, αλλά απαλλάσσεται από την εθνική φορολογία, μπορούν να προστεθούν ορισμένες αποζημιώσεις και επιδόματα σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης και ανάλογα με τις ατομικές περιστάσεις και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαθέτουν ίδια συστήματα συνταξιοδότησης και κοινωνικής ασφάλισης, βασιζόμενα στις εισφορές που παρακρατούνται από τις αποδοχές στην πηγή.

Τα παιδιά των υπαλλήλων μπορούν να εγγραφούν δωρεάν στο Ευρωπαϊκό Σχολείο.
Πτυχίο: Πανεπιστημιακό πτυχίο Νομικής, Τεχνολογιών της Πληροφορίας ή σε οποιονδήποτε από τους τομείς που σχετίζονται με τα καθήκοντα που αναφέρονται στην προκήρυξη

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 22 Μαΐου 2020, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρέπει να συμπληρωθούν στην αγγλική ή τη γαλλική και να υποβληθούν μόνο μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που διατίθεται για την προκήρυξη κενής θέσης στην ιστοσελίδα:

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search—index—lang—en_US

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ)

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) είναι ο εξωτερικός ελεγκτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1975 και αποτελεί ένα από τα επτά θεσμικά όργανα της Ένωσης. Η έδρα μας βρίσκεται στο Λουξεμβούργο και απασχολούμε περί τους 900 υπαλλήλους, ελεγκτές, προσωπικό υποστήριξης και διοικητικό προσωπικό, προερχόμενους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το ΕΕΣ λειτουργεί ως συλλογικό όργανο απαρτιζόμενο από 27 μέλη, ένα από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι ελεγκτές μας ελέγχουν αν η ΕΕ τηρεί άρτιους λογαριασμούς, εφαρμόζει ορθά τους δημοσιονομικούς κανόνες της και εξασφαλίζει την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων και την οικονομική αποδοτικότητα των πολιτικών και των προγραμμάτων της.

Με το έργο του συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης της ΕΕ και προάγει τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Προειδοποιούμε για τους κινδύνους, παρέχουμε διασφάλιση, επισημαίνουμε αδυναμίες, αναδεικνύουμε επιτεύγματα και προσφέρουμε καθοδήγηση στους φορείς χάραξης πολιτικής και στους νομοθέτες της ΕΕ. Παρουσιάζουμε τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της ΕΕ, στις εθνικές κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων, ο/η υπεύθυνος/υπεύθυνη προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) λειτουργεί ανεξάρτητα και ορίζεται απευθείας από το Συνέδριο.