Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

Προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΚΑΛΑΜΆΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΕΥΘΎΝΗΣ ΤΗΣ, που εδρεύει στην περιοχή Αντικαλάμου του Δήμου ΚαλαμάταςΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλαμος – Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100- Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ.κ. Π. Ράλλη και Μ. Βέργη (τηλ. Επικοινωνίας: 27210-46448 και 27210-46106).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας), στα παραρτήματα αυτής, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.nosokomeiokalamatas.gr) και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Καλαμάτας και Τριφυλίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για την εστίαση της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας που εδρεύει στην περιοχή Αντικαλάμου στο Δήμο Καλαμάτας του Νομού ΜεσσηνίαςΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αντικάλαμος (Δήμος Καλαμάτας) ν. Μεσσηνίας *ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (όχι πριν της 4/11/2018 και όχι πέραν της 31/12/2019) **(5νθήμερη, 8ωρη ημερήσια απασχόληση) 12

102 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αντικάλαμος (Δήμος Καλαμάτας) ν. Μεσσηνίας *ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (όχι πριν της 4/11/2018 και όχι πέραν της 31/12/2019) **(5νθήμερη, 8ωρη ημερήσια απασχόληση) 2

103 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αντικάλαμος (Δήμος Καλαμάτας) ν. Μεσσηνίας *ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ) Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (όχι πριν της 4/11/2018 και όχι πέραν της 31/12/2019) **(5νθήμερη, 8ωρη 3

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλαμος – Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Π. Ράλλη (τηλ. επικοινωνίας: 27210-46448 και 27210-46106).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας), στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.nosokomeiokalamatas.gr) και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΦΥΛΑΞΗ) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για την φύλαξη των χώρων της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας που εδρεύει στην περιοχή Αντικαλάμου στο Δήμο Καλαμάτας του Νομού ΜεσσηνίαςΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλαμος – Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Π. Ράλλη και Μ. Βεργή (τηλ. επικοινωνίας: 27210-46448 και 27210-46106).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας), στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.nosokomeiokalamatas.gr) και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλαμάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.