Προσλήψεις στον Δήμο Τυρνάβου – θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Τυρνάβου

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ∆ήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 175/2018 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες,ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων (Ταφής – Εκταφής) 2

∆Ε Χειριστών Μηχανημά των (JCB Ομάδας Β΄ Τάξης ∆΄) 1

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ∆Ε πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

1. Φωτοαντίγραφο Άδειας μηχανοδηγού-χειριστή

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους και των δικαιολογητικών απόδειξης της εμπειρίας, όπου απαιτείται.

Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήμου μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήμος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας ( τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127 ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Να αναρτηθεί στο πρόγραμμα : ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα της έδρας του ∆ήμου, στα καταστήματα των λοιπών δημοτικών ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του ∆ήμου.