ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ. Προσλήψεις

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Αριθμός Απόφασης 29/2016 Προγραμματισμός προσλήψεων με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Προγραμματισμός προσλήψεων με συμβάσεις διάρκειας έως τριών μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Αριθμός Απόφασης 20 /2016 Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2016 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Αριθμός Απόφασης 19 /2016 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ για το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Ζίτσας
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες