ΑΣΕΠ 3Κ/2020. Πρόσληψη σε δημόσιες υπηρεσίες 187 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

ΑΣΕΠ 3Κ/2020. Πρόσληψη σε δημόσιες υπηρεσίες 187 ατόμων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Προσλήψεις σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2020 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 16/16.06.2020

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.
Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης

(Ο Πίνακας Θέσεων αναρτήθηκε επί το ορθό στις 4/6/2020)