Προσλήψεις στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού – 10 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού3 ΔΕ Τεχνιτών (υδραυλικών)
7 ΥΕ Εργατών Πρασίνου

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
5. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος για την ειδικότητα που απαιτείται.

6. Για την απόδειξη της εμπειρίας, απαιτείται:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή απογραφικό δελτίο ΙΚΑ που να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης.

Ως εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης μετά τη λήψη της άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για την απόδειξη της εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π στην διαδρομή

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (Δ/νση: Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, τηλ: 213-20.14.722,737) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

 

 

Η ΔΗΜΟTIKH ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για το έτος 2017-2018.

1 ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΟΡΟΥ.
3 ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.
1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες, και ώρες από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της
προκήρυξης στις εφημερίδες, δηλαδή έως και την 04/09/2017 (Υπεύθυνη: κ. Αρετή Αναστασίου).

 
– – –

Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών-τυπικών προσόντων, τα οποία αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη, την οποία μπορούν να προμηθευτούν οι υποψήφιοι από την παραπάνω διεύθυνση της επιχείρησης, ή από την ιστοσελίδα της επιχείρησης: dikefips.weebly.com

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής, η οποία θα συνεδριάσει στα Γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού, στην οδό Βεκιαρέλλη 11, Φιλοθέη, σε χρονικό διάστημα έως 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και θα συντάξει πίνακα κατ’ αξιολογική σειρά.