Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας

Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή, μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή για το ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α’/2013) και του άρθ. 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28).

Το αντικείμενο της απασχόλησης:

Ο Δικηγόρος αναλαμβάνει να παρέχει στο Νοσοκομείο, κάθε υπηρεσία συνδεόμενη με το επάγγελμα και την ιδιότητά του ως δικηγόρου, σε κάθε υπόθεση αυτού, οποιασδήποτε φύσεως, δικαστικής ή εξώδικης προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Νοσοκομείου, την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων των οργάνων διοίκησης του Νοσοκομείου και των επί μέρους Υπηρεσιών, την επεξεργασία και νομικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει το Νοσοκομείο προς τρίτους και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους, την εκπροσώπηση του Νοσοκομείου στα δικαστήρια κάθε βαθμού, φύσεως και αρμοδιότητας καθώς και ενώπιον Διοικητικών Αρχών, την τήρηση αρχείου εντός του νοσοκομείου με προσωπική ευθύνη για κάθε υπόθεση που διεκπεραιώνει και στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».

Ο δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο Γραφείο της Έδρας του Νοσοκομείου, με την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να είναι Δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

3. Να έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τουλάχιστον δέκα (10) έτη πραγματικής δικηγορίας, από της εγγραφής τους στον Δικηγορικό Σύλλογο.

4. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένου.

5. Να έχουν τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρία σε θέματα που αφορούν τα Νοσοκομεία και τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. ιδιαίτερα του Υπουργείου Υγείας, το Διοικητικό Δίκαιο για υπαλληλικές υποθέσεις καθώς και σε ολόκληρο το φάσμα των υποθέσεων του αστικού δικαίου.

6. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως σχετικές βεβαιώσεις, δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις, και οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει πραγματική απασχόληση με τα άνω θέματα, λόγω της πολυπλοκότητας και της ιδιαίτερης φύσης των υποθέσεων που απασχολούν το Νοσοκομείο, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με στόχο την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

7. Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

8. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

9. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

Δικαιολογητικά συμμετοχής – Προθεσμία

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, στο Γ.Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ( Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 – 115 22 ΑΘΗΝΑ), σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά

Πληροφορίες θα δίνονται από α) το Τμήμα Διαχ. Ανθρ. Δυναμικού του Νοσοκομείου κο Καββαδία Αριστείδη,Προϊστάμενος τηλ. 2132021640, τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 12.00 μέχρι 14.00.

Η προκήρυξη