ΑΣΕΠ Π19ΓΕΝ. Πρόσληψη 5 Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π19ΓΕΝ – 34379ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 37/30.10.2017
Πλήρωσης με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών και διαδικασία πρόσληψής τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο
2. Οικονομολόγος με γνώσεις Στατιστικής
3. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας
4. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Κίνας
5. Επικοινωνιολόγος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας

Β. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την πολιτογράφησή τους.
β) Να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου.
Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης από ληξιαρχική πράξη γέννησης, που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση. Εάν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δε λαμβάνεται υπόψη.γ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
δ) Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.
ε) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης να μην υφίσταται εναντίον τους εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα.
Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός εάν το εκδιδόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, π.δ. αίρει και το κώλυμα αυτό.
στ) Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
ζ) Να μην έχουν απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό λόγο από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ. ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας.
η) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων. Οι υπό διορισμό υπάλληλοι δεν πρέπει να πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.

Επίσης πρέπει να διαθέτουν:
Α) Βασικό τίτλο σπουδών:
α) Για την ειδικότητα «Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο»: Πτυχίο Πανεπιστημίου ηλεκτρονικών ή ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή πληροφορικής, ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,

β) Για την ειδικότητα «Οικονομολόγος με γνώσεις Στατιστικής»: Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Στατιστικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

γ) Για την ειδικότητα «Θέματα σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας»: Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,

δ) Για την ειδικότητα «Θέματα σχέσεων Ελλάδας – Κίνας»: Πτυχίο Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

ε) Για την ειδικότητα «Επικοινωνιολόγος»: Πτυχίο Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής πέντε (5) Εμπειρογνωμόνων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα-γραφείο 208, τηλ.: 210- 3681139) αίτησης συμμετοχής σε ειδικό έντυπο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Η προκήρυξη