Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Υγείας. Αιτήσεις για Βοηθούς Νοσηλευτικής

Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) Υγείας. Αιτήσεις για Βοηθούς Νοσηλευτικής

Αιτήσεις για επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων σε Τμήματα Α ́ και Γ ́ χειμερινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, στις ειδικότητες Βοηθός Νοσηλευτικής (-Γενικής Νοσηλείας, Τραυματολογίας, Χειρουργείου, ΜΕΘ, Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις, Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αθήνα, 29 – 6 – 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωστοποιούμε ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων σε Τμήματα Α ́ και Γ ́ χειμερινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, στις ειδικότητες Βοηθός Νοσηλευτικής (-Γενικής Νοσηλείας, Τραυματολογίας, Χειρουργείου, ΜΕΘ, Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις, Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με την αριθμ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β ́), την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2049 Β ́) και την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.39625/2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ B ́ 2482).

Τα κατωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ. θα δέχονται αιτήσεις από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Διευκρινίζεται ότι την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου τα Δ.Ι.Ε.Κ. θα δέχονται αιτήσεις κατά τη διάρκεια των ημερών που αυτά εφημερεύουν, ενώ από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου καθημερινά (πρωινές ώρες λειτουργίας).

Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 62149 – ΦΕΚ B 2742 – 31.08.2016
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής καταρτιζομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Ρυθμίζουμε ειδικότερα θέματα της διαδικασίας επιλογής καταρτιζομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας ως ακολούθως:
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ., ορίζεται τριμελής επιτροπή, που έχει ως έργο την οργάνωση και τη διεξαγωγή της επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο εν λόγω Δ.Ι.Ε.Κ. Ως ένα εκ των μελών της επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής του οικείου Δ.Ι.Ε.Κ.2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εκδίκαση όλων των ενστάσεων που έχουν τυχόν υποβάλει υποψήφιοι καταρτιζόμενοι επί του αριθμού των μορίων που έχουν λάβει. Ως ένα εκ των μελών της επιτροπής ορίζεται ο Διευθυντής του οικείου Δ.Ι.Ε.Κ.

3. Στο έντυπο της αιτήσεως επιλογής που υποβάλλουν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι στο ΔΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν, δηλώνουν υπεύθυνα εάν έχουν υποβάλει αίτηση επιλογής σε άλλα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, σε ποιά (και για ποιά ειδικότητα) καθώς και τη σειρά προτίμησής τους, που είναι δεσμευτική σε περίπτωση επιτυχίας τους σε περισσότερα εξ αυτών. Για την κατάρτιση των τελικών αποτελεσμάτων, με ευθύνη των οικείων τριμελών επιτροπών, διενεργείται διασταύρωση της μοριοδότησης υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση επιλογής σε περισσότερα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του ίδιου Νομού και εφόσον είναι επιτυχόντες σε περισσότερα Δ.Ι.Ε.Κ. λαμβάνεται μέριμνα ώστε να περιληφθούν στον πίνακα τελικών αποτελεσμάτων ενός μόνον εξ αυτών (και μιας ειδικότητας), με βάση τη σειρά προτίμησής τους. Κατά την αίτηση οριστικοποίησης της εγγραφής τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου έχουν επιλεγεί και επιθυμούν να φοιτήσουν, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

4. Όσον αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων καταρτιζομένων και τα δικαιολογητικά εγγραφής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

5. Για την κάλυψη κενών θέσεων υποψηφίων καταρτιζομένων, που τυχόν προκύπτουν στα Δ.Ι.Ε.Κ. μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και την εγγραφή των επιτυχόντων, καλούνται με σχετική προκήρυξη όσοι επιθυμούν από τους επιλαχόντες των λοιπών Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του ίδιου Νομού, να υποβάλουν αίτηση σε (1) εκ των Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να φοιτήσουν. Η επιλογή εκ των επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των μορίων που έχουν συγκεντρώσει κατά την επιλογή που προηγήθηκε και διενεργείται για έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ. από την αντίστοιχη τριμελή επιτροπή.
Οι επιλαχόντες που επιλέγονται, οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων.

6. Η συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω τριμελών επιτροπών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α ́).

7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 κοινής υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας, Οικονομικών «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2049 Β ́).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.